LNG-verdeling

In dit rapport worden de BBT in kaart gebracht voor welbepaalde industriële activiteiten waarbij LNG aan voer- en vaartuigen verdeeld wordt.

Hoewel de titel van deze studie 'verdeling' en 'LNG' in algemene termen benoemd, is er een afbakening van de scope gebeurd, in overleg met het voormelde begeleidingscomité. Vooreerst is 'verdeling' een verzamelterm voor activiteiten waarbij d.m.v. een afleverinstallatie een verdeling van LNG kan plaatsvinden. 'LNG' is dan weer een verzamelterm voor methaanhoudende vloeibare gassen, van fossiele, synthetische of biogene oorsprong. De installaties die in deze studie beschouwd worden, overschrijden de drempelwaarden voor hogedrempelinrichtingen (200 ton) niet.

De voornaamste potentiële impact van dergelijke verdeelactiviteiten op milieu en omgeving zijn veiligheidsgerelateerd. Het voorkomen van een (ongecontroleerde) vrijzetting is het centrale doel waarrond in deze studie heel wat preventieve en gevolg(schade)beperkende maatregelen zijn geformuleerd. Daarnaast, maar in mindere mate, zijn ook energie-efficiëntie en geluid in het oog te houden milieuaspecten bij de verdeling van LNG.

In deze studie werden in het hoofdstuk 'Beschikbare technieken ter verhoging van het beschermingsniveau van milieu en veiligheid' daartoe 37 technieken beschreven die als kandidaat beste beschikbare techniek gelden, waarna in overleg met het begeleidingscomité, en na evaluatie van deze technieken in het hoofdstuk 'selectie van de beste beschikbare technieken',  tot een set van 29 beste beschikbare technieken is gekomen. Het detailniveau van de beschrijving van de maatregelen is niet steeds gelijk. Sommige maatregelen zijn eerder doelgericht (bv. 'het voorkomen van overvulling', en kan op verschillende manieren ingevuld worden met concrete technieken, die op hun beurt geëvalueerd werden. Andere technieken zijn onmiddellijk meer in detail beschreven (bv. het voorzien van dodemansknoppen).

Omwille van de relevantie van het luik externe veiligheid werd voor deze studie een deskundige externe veiligheid ingezet om d.m.v. risicoberekening tot onderbouwde maatregelen zoals afstandsregels te komen. Deze deskundige heeft hieraan gekoppeld eveneens twee zelfevaluatietools ontwikkeld die bepaalde exploitanten zullen kunnen gebruiken om voor de fase van vergunningsaanvraag zelf reeds de risico-afstanden en het groepsrisico van hun LNG-afleverinstallatie te berekenen. De tool is excel-gebaseerd, en zal buitenom deze studie publiek beschikbaar gesteld worden.

Deze studie beschrijft de huidige stand van zaken in de op internationaal niveau snel evoluerende context van infrastructuurwerken, techniekontwikkeling, formulering van richtlijnen, en uitbreiding van toepassingsmogelijkheden van LNG en verwante stoffen.

Onderstaande figuur toont in groen de LNG-verdeelinstallaties en -locaties die in de BBT-studie worden onderzocht. Hier gaat het telkens om niet-hogedrempel-SEVESO-inrichtingen, dus installaties waarvan de maximale LNG-opslagcapaciteit minder dan 200 ton bedraagt.