Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

In de BBT-studie Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen wordt de procesvoering in detail beschreven en wordt per processtap nagegaan welke milieu-effecten optreden.

Op basis van de voorgaande studies, de BREF voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastics, een literatuurstudie, aangevuld met gegevens van leveranciers en bedrijfsbezoeken, wordt een inventaris opgesteld van milieuvriendelijke technieken voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen.

Vervolgens, vindt voor elk van deze technieken een evaluatie plaats, niet alleen van het globaal milieurendement, maar ook van de technische en economische haalbaarheid. Deze grondige afweging laat ons toe de Beste Beschikbare Technieken te selecteren. De BBT zijn op hun beurt de basis voor een aantal suggesties om de bestaande milieuregelgeving te evalueren, te concretiseren en aan te vullen. Tevens wordt onderzocht welke technieken in aanmerking komen voor investeringssteun in het kader de ecologiepremie. Tenslotte worden enkele innovatieve ontwikkelingen binnen de sector aangegeven.