Beschikbare milieuvriendelijke technieken

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Algemene technieken
Leidingen zo aanleggen dat risico op bodemverontreiniging vermeden wordtJa 2
Passende materiaalkeuze en uitvoeringsvorm voor inkuipingen en leidingenJa 3
Vermijden van onnodige emissies naar lucht bij mengen van procesbadenJa 4
Regelmatig opvolgen van de badenJa 5
Standtijdverhoging door regelmatig of continu slibs te verwijderenJa 6
Door vloeistofbeweging de werking van het bad versterkenJa 7
Aangepast ontwerp van afzuigingJa 8
"Clean shop floor"Ja 9
Reinigen in waterig milieu
Good housekeeping : verminderen van de reinigingsbehoefteJa 10
Standtijdverlenging
mechanisch (skimmer, gravitair, DAF, ...)Ja 11
centrifugeJa 12
elektroflotatieNee 13
membraantechniek (microfiltratie, ultrafiltratie)Ja 14
door biologische of enzymatische afbraak van oliën en vetten - "biologisch ontvetten"Ja 15
Twee-traps reinigenJa 16
Gebruik van waterige reinigers met zwak- emulgerende of demulgerrende systemenJa 17
Gebruik van waterige reinigers met laag fosfaat- of boraatgehalteJa 18
Gebruik van waterige reinigers zonder cyanideJa
Gebruik van waterige reinigers zonder EDTA en NTAJa 21
Overschakelen van waterig reinigen naar reinigen in organisch milieu (met solventen)Ja 22
Vermijden van waterig ontvetten door toepassing van een droge methode (stralen, droog ijs, laserreinigen, ...)Ja 24
Mechanisch-chemisch reinigen (trommelslijpen)
Droog uitvoeren van trommelslijpen Ja 25
Trommelslijpen met voorafgaande behandelingNee
Behandelen van trommelslijpvloeistof
Voor hergebruik Ja 26
Voorafgaand aan lozingJa 27
Ontvetten in organisch milieu
Noodzaak tot solventreinigen en ontvetten beperken/vermijdenNee
Good housekeeping met het oog op het beperken van de solventemissiesJa 28
Overschakelen op minder toxische of gevaarlijke solventenJa 29
Overschakelen op minder vluchtige solventenJa 31
Overschakelen op vloeibaar of superkritisch CO2 als solventNee
Overschakelen van ontvetten in organisch milieu naar waterig milieuJa 32
Overschakelen naar plasmatechniekenNee
Afzuiging en nabehandeling van verdampende solventenJa 34
De klassieke open dampontvetters vervangen door 100% gesloten ontvettingstoestellen en opslagJa 35
Beitsen
Good housekeepingJa 36
Toevoegen van beitsremmersJa 38
Minimaliseren van de verliezen van niet-gereageerd vrij zuur in de afvalstroom afkomstig van verworpen / uitgewerkte beitsbadenvgtg 39
cascadebeitsenJa 40
zuurretardatieJa 41
indampingJa 42
kristallisatieJa 43
toevoegen van waterstofperoxideJa 44
diffusiedialyseJa 45
elektrodialyseJa 46
ionenwisselingJa 47
elektrolyseJa 48
pyrohydrolyse (roosten)Ja 51
De beitswerking zo uitvoeren dat nuttige toepassing van het afvalzuur mogelijk isJa 53
Metaalextractie uit afgewerkt zuur met organisch solventNee
Beperking van de emissies van het beitsbad door het oppervlak af te dekken met een laag kunststofballetjes of met schuimlaagjeJa 56
Afzuigen van het beitsbad met eventuele nabehandeling in demister of gaswasserJa 57
Speciale voorbehandelingstechnieken
Vlambehandeling / vlamstralen: vlam afregelen met bereiken van lage CO / NOX vormingJa 58
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: standtijdverhoging en herwinnen uitsleepJa 59
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: afvalwater op een passende manier behandelenJa 60
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: vervangen door watervrije voorbehandeling zoals vlambehandeling, plasma- of corona-behandeling
voorafgaand aan lakken, lijmen, bedrukken e.d.Ja 61
voorafgaand aan aanbrengen metaaldeklaagNee 62
Vereenvoudigde badenreeks als voorbehandeling voor kunststoffen waarop een metaaldeklaag door elektrolyse wordt aangebrachtNee 63
volledige droge voorbehandeling voor kunststoffen waaarop een metaaldeklaag door elektrolyse wordt aangebracht Nee 64
Ozonbehandeling van kunstoffen : ozon-gehalte in afgassen verlagenJa 65
Fluorbehandeling van kunststoffen: HF- en F2- gehalte in afgassen verlagen Ja 66
Plasmabehandeling: passende afgasbehandeling i.f.v. de gassamenstellingJa 67
Elektrochemisch polijsten
Regelmatig slib verwijderenJa 68
Regenereren van de procesbaden
membraanelektrolyseNee 69
selectieve ionenuitwisselingNee
elektrodialyseNee
diffusiedialyseNee
Opvangen van vrijkomend afvalwater en zuiveren i.f.v. de gebruikte badenJa 70
Beperken / verwijderen van gassen en aërosolenJa
gebruik van demisterJa 71
toevoegen van additieven om de oppervlaktespanning te verlagen Ja 72
Additief voor ongewenste chemische aantasting te onderdrukkenJa 73
Thermisch reinigen
Good housekeeping: vermijden van stukken bedekt met halogeenhoudend materiaal of met zwavelhoudend materiaalJa 74
Good housekeeping: optimalisatie van de belading van een pyrolyse-ovenJa 76
Optimalisatie van de O2-sturing bij een pyrolyse-oven met naverbranderJa 77
Afgassen van pyrolyse of wervelbed naverbrandenJa 79
Ontstoffing van de afgassen van een wervelbedJa 80
Terugvoer van het ontstofte afgas naar het wervelbedNee 81
Verwijderen van restas / stof op de werkstukken na thermische reinigingJa 82
Thermische bewerkingen
Good housekeeping: beperking van energieverbruikJa 83
Good housekeeping bij vacuümharden en andere lagedrukbewerkingen: vermijden / herstellen van lekkenJa 84
Het gebruik van zoutbaden vermijden voor een aantal toepassingen zoals b.v. kernharden en carbonerenJa 85
Het gebruik van cyanides en andere milieugevaarlijke stoffen in zoutbaden beperken of vermijdenNee
Bij vacuümharden en quenchen in stikstof, het opwarmen en het quenchen in twee gescheiden zones uitvoerenJa 86
Gebruik van elektriciteit i.p.v. brandstoffen voor de opwarmingJa 88
Bij gebruik van klassieke brandstoffen, de restenergie in de hete rookgassen hergebruiken voor een andere toepassingJa 89
Bij toepassingen waarbij enkel oppervlakteharden nodig is, laser- of inductieharden toepassen.Ja
Randharden uitvoeren met een laserJa 90
Randharden uitvoeren met inductieverwarming en afschrikken in water in gesloten circuitJa 91
Bij zoutbaden komen tot nullozing van alle koel- en spoelwaters door kringloopsluiting en hergebruikJa 92
Zoutbaden: de vrijkomende afvalwalwaters opvangen en op een passende manier zuiveren die functie is van de gebruikte zoutmengselsNee 93
Bij ovenatmosferen die stoffen zoals CO, waterstof, butaan, propaan, LPG, ... bevatten, de vrijkomende afgasstromen verbrandenJa 94
Bij zoutbaden en ovenatmosferen waar dit nodig is, de vrijkomende gasstroom nabehandelen door gaswassingJa 95
Emissies van olieharden preventief of end-of-pipe beheersenJa
Olieharden vermijden door te harden in een ander medium ofwel olieharden in 100% gesloten omgeving uitvoerenJa 96
Bij harden in olie, de verdamping beperken en vrijkomende nevels en druppeltjes afzuigen en afscheiden in b.v. een demisterJa 97
Bij harden in olie of polymeer, de gevormde vluchtige organische stoffen (VOS) afzuigen en meteen geschikte techniek de concentratie van deze stoffen in het afgas verlagen Ja 98
Geavanceerde sturing bij nitreren, carburizeren en vergelijkbare bewerkingenJa 99
100 % drogen voorafgaand aan behandeling in zoutbadJa 100
Etsen
Regenereren / opconcentreren etsoplossingenvgtg 101
(membraan)elektrolyseJa 102
chemisch regenereren met waterstofperoxide (H202)Ja 103
kristallisatieJa 104
elektrodialyseJa 105
diffusiedialyseJa 106
ionenwisselingJa 107
Opvangen van vrijkomend afvalwater en zuiveren i.f.v. de gebruikte badenJa 108
Afzuigen van aërosolen met eventuele nabehandeling in een demisterJa 109
Galvano-behandeling
Beperken / verwijderen van aërosolenJa
vermijden van luchtdoorborrelen Ja 110
beperken door keuze badvloeistof
beperken door opvolging bad
mechanisch afvangen t.h.v. het vloeistofoppervlak
additieven aan vloeistof toevoegen die oppervlaktespanning wijzigen
Afzuigen van aërosolen bij hardverchromen met nabehandeling in performante demister of demister + stoffilter
Afzuigen van aërosolen met nabehandeling in demister
Beperken / vermijden van het gebruik van schadelijke stoffen :
Cyanide Ja 111
Beperken / vermijden van Cr(VI)
hardverchromen met Cr(III)Nee
alternatieve deklagen van hardverchromenNee
decoratief verchromenJa 112
EDTA / NTAJa 113
PFOS genererende stoffen
Standtijdverlenging door good housekeepingJa 114
Standtijdverlenging door regeneratie van de procesbaden
indampen (om verdunning tegen te gaan) Ja 115
technieken om de standtijd te verlengen ook indien de uitsleep intensief beperkt en/of herwonnen wordtJa 116
elektrodialyse
diffusiedialyse
selectieve verwijderen van een bepaald metaal door elektrolyse
ionenuitwisseling
aktief kool voor verwijderen van allerlei organische verontreinigingen Ja 117
selectief uitkristalliseren van carbonaten bij cyanidebadenJa 118
Standtijdverlenging door verwijdering van slib en zwevende stoffen uit het procesbadJa 119
Bij toepassing van Cr(VI) houdende baden, zorgvuldig en eventueel chemisch spoelenJa 120
Opvangen van vrijkomend spoel- en afvalwater en zuiveren i.f.v. de gebruikte badenJa 121
Good housekeeping: optimaliseren van het elektriciteitsverbruikJa 122
Badcontrole bij oplossende anode
bij grotere lijnen met stabiel en goed voorspelbaar procesJa 123
andere gevallenNee
Stroomloze chemische metaalafzetting
Good housekeeping: standtijdverlenging van de procesbadenJa 124
Kringloopprocessen bij stroomloos aanbrengen van metaaldeklagenJa 125
Standtijdverhoging door overschakeling naar een procesbad met andere formuleringJa 126
Beperken / vermijden van het gebruik van cyanide, EDTA en NTA
voor edelmetalenNee
voor andere toepassingenJa 127
Afzuigen van aërosolen met nabehandeling in demisterJa 128
Opvangen van vrijkomend spoel- en afvalwater en zuiveren i.f.v. de gebruikte badenJa 129
Voorbehandelingstechnieken om de overmaat reductor en zijn reactieproduct te verwijderen uit spoelwater, uit verworpen baden of uit de afvalstroom van processen om baden te regenererenJa 130
Regenereren van HNO3-stripbad dat gebruikt wordt om hulpstukken en reactortanks te reinigen bij stroomloos vernikkelenJa 131
Gebruik van H2SO4 / H2O2- stripbad in plaats van persulfaat-stripbad om hulpstukken en reactortanks te reinigen bij verkoperen Ja 132
Anodiseren
Standtijdverhoging van het Al-beitsbad door kristallisatieJa 133
Standtijdverhoging van het Al-beitsbad door toevoegen van additiefJa 134
Standtijdverhoging van het anodiseerbad door zuurretardatieJa 135
Beperken / verwijderen van aërosolen in het anodiseerbad
Met kunststofballetjesJa 136
Met een additief op basis van PFOSNee
Met een ander additiefJa 137
Met een demisterJa 138
Met een gaswasserNee
Deelstroombehandeling van verworpen badvloeistof van anodiseerbaden met oog op sulfaatverwijdering
met kalkmelkNee
biologisch Nee
met calciumaluminaat, tot ettringietNee
Productie van aluminiumsulfaat uit afvalvloeistof van beitsbad en anodiseerbadNee
Opvangen van vrijkomende spoel- en afvalwater en zuiveren i.f.v. de gebruikte badenJa 139
Energiebesparende maatregelen bij warm sealenJa 140
Overstappen van warm sealen naar koud sealenJa 141
Direct hergebruik van spoelen na warm sealenJa 142
Hergebruik van het beitsbad als reagens in de waterzuiveringJa 143
Water- en energiebesparing bij koeling van het anodiseerbad
Koude-opslag in bodem ipv. doorstroomkoeling met grondwaterJa 145
Mechanische koeling ipv. doorstroomkoeling met grondwaterJa 146
Warmtepomp ipv. doorstroomkoeling of mechanische koelingNee
Conversielagen
Algemene maatregelen
Good housekeeping, beperken uitsleep, goede afregeling sproeiersJa 148
Bij ijzerfosfatie met ontvettende werking, maatregelen voor standtijdverhoging door afscheiden van afgescheiden oliën en vettenJa 149
Beperken / verwijderen van aërosolen
op sproeitunnelsJa 151
op andere types lijnenNee
Beperken / vermijden van het gebruik van schadelijke stoffen
Chromateren met driewaardig chroomJa 152
Chromaatvrij passiveren Ja 153
Standtijdverlenging door good housekeeping en procescontrole bij zinkfosfaterenJa 154
Hergebruik van spoelwater en uitsleep bij zinkfosfaterenJa 155
Chromateren met Cr(VI) - herwinnen van uitsleep en standtijdverhoging door afscheiden van meerwaardige metalen door ionenwisseling Ja 156
Bruneren (zwarten), kleurprocessen
Gebruik van nitrietvrije bruneerbadenJa 157
Eventuele nitrieten in afvalwater behandelen met peroxideJa 158
Dampen afzuigen en behandelen met scrubber; condensaat terugvoerenJa 159
Afvalwatervrije uitvoering van bruneerproces (door optimaliseren spoelcascade + terugvoeren spoelwater naar bad + indamping)Ja 160
Thermisch verzinken
Buiten de productie-uren of bij stilstand van de lijn het fluxbad en zinkbad afdekkenJa 161
Behoefte aan ontvetten trachten te verlagen door afspraken met klantenJa 162
Vermijden van slechte ontvetting of van uitsleep van vloeistof uit ontvettingsbadenJa 163
Spoelen na ontvettenJa 164
Standtijd van het ontvettingsbad verlengen 165Ja 166
Ontzinken en beitsen in gescheiden beitsbaden uitvoerenJa 167
Gebruik van beitsremmerJa 168
Voldoende capaciteit in de beitssectieJa 169
Herwinnen van vrijHCl uit afgewerkt beitsbad met zuurretardatie, indamping of diffusiedialyseNee
Interne of externe herwinning van het beitsbadJa 173
Het niet toepassen van klassieke neutralisatie van afgewerkte beitsbaden bij thermisch verzinkenJa 174
Beperken van HCl-emissies 175
afzuiging en behandeling door gebruik van gaswasserNee
door temperatuur en HCl-concentratie laag te houdenJa 176
Hergebruik van spoelwater na beitsen Ja 177
Ontvetten en beitsen vervangen door stralenNee
Bij onderhoud van fluxbad, de fluxvloeistof opvangen en terug inzettenJa 179
Minimaliseren van het ijzergehalte in het fluxbadJa
Beperken van ijzergehalte in flux door minimaliseren van uitsleep en door goed te spoelenJa 180
Ontijzeren van het fluxbad 181Ja 182
Opvolgen van kritische parameters voor het fluxbadJa 183
Afvalwater afkomstig van de voorbehandeling minimaliseren door combinatie van aantal techniekenJa 185
Flux enkel aanbrengen op de te verzinken stukken : geen flux aanbrengen op het oppervlak van het zinkbadJa 186
Gebruik van speciale fluxzouten met verlaagde stofvormingNee 187
Afzuigen van dampen en stof boven het zinkbad met afgasbehandeling in stoffilter of gelijkwaardigJa 188
Hergebruik van filterstof voor de aanmaak van fluxNee
Externe herwinning van zinkassen, hardzink en zinkspattenJa 189
Streven naar 100% drogen voorafgaand aan verzinken / vermijden van zinkspatten / opvangen en hergebruiken van zinkspattenJa 190
Good housekeeping: beperking van het energieverbruik voor de verwarming van het zinkbadJa 191
Herwinning van warmte in de rookgassen van het zinkbadJa 192
Overdekt opslaan van zinkassen, hardzink, zinkstofJa 193
Direct hergebruik van water en warmte van het koelbad (quenchbad)
in fluxbadJa 194
als spoelwaterNee
Beperken van waterverbruik van quenchbadenJa 195
Hergebruik van de warmte van het quenchbad voor opwarming van procesbadenJa 196
Zuiveren van quenchbadJa 197
Minimaliseren van zink in regenwaterafvoer
good housekeeping i.v.m. opslag en logistiekJa 198
opvang en behandeling regenwaterJa 199
Spoelen
Gebruik van procesbaden waarna geen spoelstap nodig is Ja 200
Uitsleep minimaliseren Ja 201
Zoveel mogelijk gebruik maken van compatibele badenreeksenJa 202
Minimalisatie van het waterverbruik door good housekeepingJa 203
Geïntegreerde aanpak als noodzakelijke voorwaarde voor herwinnen van uitsleep 204
Herwinnen van de uitsleep met een passende opconcentrerings- of scheidingstechniekJa 205
Voor hardverchromenJa 206
Voor cadmiumhoudende badenJa 207
Nevelspoelen / sproeispoelen Ja 208
SpaarspoelenJa 209
CascadespoelenJa 210
Eco-rinseJa 211
Gebruikt spoelwater direct opnieuw inzettenJa 212
Verregaande minimalisatie van het spoelwaterdebietJa 213
Herwinnen van spoelwaterJa 214
Gescheiden opvang van spoelwatersJa 215
Beperken / vermijden van risico op bodem- en grondwaterverontreinigingJa 216
Afvalwaterzuivering
Nood aan waterzuivering vermijden door kringloopsluiting en dergelijkeJa 217
Zuivering van afvalwater tot bepaalde eindconcentratiesJa 218
Effect van nieuwe badformuleringen, chemicaliën of hulpstoffen op de goede werking van de afvalwaterzuivering vooraf opzoeken of uittestenJa 219
Neutralisatie en precipitatie van metalenJa 220
Recties uitvoeren in batch-reactoren ofwel in continue reactoren met voldoend grote influentbuffering en voldoende verblijftijd voor evenwichtsinstelling en vorming stabiele vlokken 221 222Ja 223
Neutralisatie van te hoge pH met CO2 ipv. HCl of H2SO4Ja 224
Bij verdunde waters: coprecipitatie in plaats van behandelen deelstroom met oog op metaalherwinningJa 225
Filtraat van filterpers terugsturen naar waterzuiveringJa 226
Filtraat van filterpers lozen mits passende opvolging van pH en zwevende stoffenJa 227
Verregaande precipitatie van zware metalen met S-rijke additievenJa 228
Aquatoxische reagentia zoals o.a. sulfide of thiocarbamaten vermijden 229Ja 230
Bij aquatoxische reagentia zoals o.a. sulfide en thiocarbamaten overmaat neerslaan met FeNee
Chemische of elektrolytische oxidatieJa 231
Oxidatiereacties uitvoeren met andere stoffen dan hypochloriet, tenzij bij cyanideoxidatieJa 232
Chemische of elektrolytische reductieJa 233
Hypochloriet reduceren met waterstofperoxide in plaats van met sulfietJa 234
Bij reductie van Cr(VI) met sulfiet of vergelijkbare stoffen, maatregelen nemen om de vrijstelling van SO2-gas te vermijdenJa 235
ElektrolyseJa 236
Afgescheiden metalen intern of extern hergebruikenJa 237
ElektroflotatieJa 238
Selectieve ionenwisselingJa 239
Stripping van opgeloste organische stoffen Ja 240
Adsorptie van opgeloste organische stoffenJa 241
Biologische nazuivering van opgeloste organische stoffen Ja 242
Precipitatie van anionenJa 243
Verwarmen en koelen van waterige baden
Beperken van het gebruik van water onder overdruk om procesbaden op te warmenJa 244
Minimaliseren van warmteverliezen bij verwarmde badenJa 245
Vermijden van koeling of verwarming van badenJa 246
Koelwater opnieuw inzetten als spoelwaterJa 247
Mechanische koeling vervangen door of omvormen tot warmtepomp indien warmtevraag aanwezigJa 248
Bij mechanische koeling overschakelen op hybride koeling, waarbij in de winter direct t.o.v. de lucht gekoeld wordtJa 249
Overschakelen op koudeopslag in de bodemJa 251
Gebruik maken van warmte opgewekt met WKK-eenheidJa 252
Bij decentrale verwarming van baden, gebruik maken van gasgestookte warmte-elementenJa 253
Menging van procesbaden met perslucht vervangen door mechanische techniek of door mengen met lucht op lage drukJa 254
Drogen
Zorgvuldig mechanisch voordrogenJa 255
Good housekeeping: opvolgen van drogerJa 256
Drogen met stralingswarmte op lijnen met enkel stukken met eenvoudige geometrieJa 257
Gebruik maken van warmte opgewekt met WKK-eenheidJa 258
Technieken om de uitsleep te beperken
Technieken aangepast aan de uitvoeringsvorm van de lijnJa 259
Algemene maatregelen, onafhankelijk van de uitvoeringsvorm
Specifieke maatregelen bij dompelen
Specifieke maatregelen bij dompelen met trommel
Specifieke maatregelen bij sproeitunnel
Specifieke maatregelen bij continue lijn
 • Legende
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Negatief tot zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --/0
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -/0
  Mogelijk negatief effect
 • -/+
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • -/0/+
  Mogelijk posifief en negatief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • 0/++
  Mogelijk zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • +/++
  Positief tot zeer positief effect
 • ++
  Zeer positief effect
 • X
  Belangrijkste milieuaspect
 • ?
  Onbekend

1 Bijkomend energieverbruik door pompen indien hierbij gravitaire leidingen door persleidingen vervangen worden.

2 Altijd

3 Altijd

4 Altijd

5 Altijd

6 Altijd

7 Altijd

8 Altijd

9 Altijd

10 Altijd

11 "Ja" is te beschouwen als: dit is de minimale techniek om de standtijd van waterige demulgerende ontvettingsbaden te verlengen. Andere technieken (good housekeeping, één van de andere vernoemde technieken, tweetrapsreinigen ...) die de standtijd van het ontvettingsbad kunnen verlengen tot minstens enkele maanden, zijn uiteraard gelijkwaardig.

12 Voor ontvettingsbad met zwak emulgerende detergenten (demulgerend systeem).

13 Technisch onvoldoende bewezen in deze toepassing.

14 Alleen zinvol bij intensief gebruikte baden en waar vorming stabiele emulsies noodzakelijk is voor proces.

15 Toepassingsgebied beperkt tot reinigen in neutraal of licht-alkalisch milieu en bij beperkte opwarming.

16 Niet toepasbaar wanneer de baden in serie verschillende werking hebben, bv. een klassieke waterige ontvetting en een elektrolytische ontvetting.

17 In de praktijk een vereiste om standtijdverlenging met skimmer, gravitaire afscheider, centrifuge, ... mogelijk te maken.

18 Overschakeling is zinvol indien functie van P of N vnl. pH-regeling is en indien geen waterzuivering aanwezig is om deze stoffen uit afvalwater te verwijderen

19 Indien rekening gehouden wordt met kosten en chemicaliënverbruik voor afbraak van cyanide in te lozen afvalwaters.

20 Voor ontvettingsbad met zwak emulgerende detergenten (demulgerend systeem).

21 BBT, tenzij geen enkele chemicaliënleverancier voor de specifieke toepassing een EDTA- en NTA-vrij alternatief kan aanbieden dat kwalitatief voldoet.

22 Overschakelen van waterig ontvetten op ontvetten in solventen soms gunstig voor milieu; afweging emissies naar lucht en risico's naar veiligheid en bodem t.o.v. emissies naar water en energieverbruik geval per geval te maken.

23 Bij stralen noodzaak om beheersing van stofhinder.

24 Stralen, droogijsstralen en laserreinigen hebben elk een specifiek toepassingsgebied. Zie technische fiches.

25 Geval per geval te beoordelen op basis van vereisten (soms wordt natte uitvoering expliciet opgelegd in lastenboeken) en van milieubalans (er zijn ook voorbeelden bekend waarbij de omschakeling van droog trommelslijpen naar een natte uitvoering een positieve milieubalans heeft).

26 Altijd

27 Altijd

28 Altijd

29 Omschakeling in veel gevallen mogelijk mogelijk en ruim toegepast, doch afweging van beide solventen vnl. voor solventemissies en energieverbruik is steeds aangewezen.

30 Deze techniek is moeilijk inpasbaar in continue processen.

31 Indien rekening gehouden wordt met kosten en chimicaliënverbruik voor afbraak van cyanide in te lozen afvalwaters.

32 Zie technische fiche

33 Enkel bewezen voor kleine stukken die batchgewijs gereinigd worden en voor eindreiniging tot hoge zuiverheidsgraad.

34 Afzuiging en nabehandeling is enkel zinvol voor bewerkingen die niet in een 100% gesloten installatie kunnen uitgevoerd worden, waar het niet gaat om kleinschalige of uitzonderlijke toepassingen en waar het tenslotte ook niet gaat om zeer grote stukken waarbij een afzuiging technisch niet of zeer moeilijk realiseerbaar is.

35 Altijd

36 Altijd

37 Beitsremmers zijn niet voor alle substraat - beitsmiddel combinaties beschikbaar. Waar een middel beschikbaar is, is de techniek als BBT te beschouwen.

38 Geval per geval te beoordelen op basis van vereisten (soms wordt natte uitvoering expliciet opgelegd in lasteboeken) en van milieubalans ( er zijn ook voorbeelden bekend waarbij de omschakeling van droog trommelslijpen naar een natte uitvoering een positieve milieubalans heeft).

39 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische haalbaarheid, omvang van de beitswerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

40 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

41 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

42 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

43 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

44 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

45 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

46 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

47 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

48 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

49 Zeer grootschalige techniek; goed gekende technologie maar niet beschikbaar in schaalgrootte die bruikbaar is in deze sector. Indien toch toegepast is investering extreem zwaar in vergelijking met milieu- of financiële baten.

50 Zeer grootschalige techniek; goed gekende technologie maar niet beschikbaar in schaalgrootte die bruikbaar is in deze sector. Indien toch toegepast is investering extreem zwaar in vergelijking met milieu- of financiële baten. Toepasbaarheid beperkt tot bewerkingen in baden (dus niet in sproeitoepassingen) en afhankelijk van vormgeving te behandelen stukken. Geen meerwaarde in lijnen met grotendeels afgesloten baden. Voor verdere afbakening en nuancering, zie technische fiche.

51 Zie technisch fiches voor afbakening. Criteria zijn technische beschikbaarheid, omvang van de beitsbewerking, vraag of verworpen beitsmiddel nuttig wordt toegepast dan wel geneutraliseerd wordt met afscheiding van de metaalvracht en lozing van een zoutrijk afvalwater.

52 Nuttig hergebruik beperkt tot enkele types beitsmiddelen + substraten, b.v. staal in HC1 of H2SO4 en A1 in NaOH.

53 Zie technische fiche

54 Toepasbaarheid beperkt tot bewerkingen in baden (dus niet in sproeitoepassingen) en afhankelijk van vormgeving te behandelen stukken. Geen meerwaarde in lijnen met grotendeels afgesloten baden. Voor verdere afbakening en nuancering, zie technische fiche.

55 Verlaging van emissies bij vluchtige beitsmiddelen b.v. HC1.

56 Enkel bewezen voor kleine stukken die batchgewijs gereinigd worden en voor eindreiniging tot hoge zuiverheidsgraad.

57 Indien het tenminste gaat om een toepassing waarbij dampen of aërosolen kunnen vrijkomen.

58 Altijd

59 Altijd

60 Altijd

61 Voorafgaand aan een metaallaag is een hele reeks waterige bewerkingen nodig; er is weinig of geen meerwaarde om slechts één enkele natte voorbehandelingsstap uit de hele reeks uit te schakelen en zelfs deze stap is technisch niet gekend op praktijkschaal. Voorafgaand aan lakken, lijmen, bedrukken enz. is dit wel mogelijk en technisch ook goed gekend. Een weinig milieubelastende waterige reinigingsstap (stof verwijderen, ontvetten, ...) is in sommige gevallen toch nodig.

62 Beoordeling gemaakt voor discontinu thermisch verzinken.

63 Techniek nog onvoldoende bewezen.

64 Zeer grootschalige techniek; goed gekende technologie maar niet beschikbaar in schaalgrootte die bruikbaar is in deze sector. Indien toch toegepast is investering extreem zwaar in vergelijking met milieu- of financiële baten.

65 Altijd

66 Altijd

67 Altijd

68 Altijd

69 Techniek is nog onvoldoende bewezen op praktijkschaal om beoordeling te maken.

70 Altijd

71 Altijd

72 Altijd

73 Ja, indien voor de concrete toepassing (metaal + badsamenstelling) een dergelijk additief bestaat.

74 Tenzij de installatie qua materiaalkeuze geschikt is voor dit type verontreinigingen en verder ook is uitgerust met een passende afgasbehandeling.

75 Maatregel in praktijk alleen toepasbaar voor installaties die breed gamma aan types verontreiniging verwijderen. Bij dergelijke installaties ook als BBT te beschouwen.

76 Indien het tenminste gaat om een toepassing waarbij dampen of aërosolen kunnen vrijkomen.

77 Toepassing in de praktijk beperkt tot grotere installaties

78 Techniek nog onvoldoende bewezen.

79 Bij recente kleine installaties is de naverbranding geïntegreerd in het toestel, als kamertje waar de afgassen tot ca. 800°C verhit worden. bij oudere grotere installaties is er een vorm van naverbranding aan de rand van het bed; deze verloopt onvoldoende gecontroleerd en volstaat niet; toevoegen van naverbrander is zinvol.

80 Altijd

81 Eindbeoordeling "Neen" omdat dergelijke installaties technisch nauwelijks te verkrijgen zijn en erg onderhoudsgevoeilig zijn.

82 Altijd

83 Altijd

84 Altijd

85 Beoordeling gemaakt voor klassieke zoutbadlijn

86 Op voorwaarde dat de verdubbeling in beschikbare capaciteit ook effectief benut kan worden, zoniet is er geen milieuwinst

87 Weliswaar lokaal minder rookgasemissies.

88 Beide technieken staan in praktijk naast elkaar; er is geen milieuvoorkeur

89 Altijd

90 Altijd

91 Altijd

92 Voor nieuwe lijnen is een afvalwatervrije zoutbadlijn te beschouwen als BBT. Voor bestaande lijnen kan de techniek in veel gevallen ook achteraf toegevoegd worden. Evt. is dat om lokale redenen niet mogelijk of was reeds geïnvesteerd in een afdoende waterzuivering; in die gevallen staat de investering niet in verhouding tot de baten en kan de klassieke waterzuivering (zuivering i.f.v. lozing) behouden blijven.

93 Voor nieuwe lijnen is een afvalwatervrije zoutbadlijn te beschouwen als BBT. Voor bestaande lijnen kan de techniek in veel gevallen ook achteraf toegevoegd worden. Evt. is dat om lokale redenen niet mogelijk of was reeds geïnvesteerd in een afdoende waterzuivering; in die gevallen staat de investering niet in verhouding tot de baten en kan de klassieke waterzuivering (zuivering i.f.v. lozing) behouden blijven.

94 Altijd

95 Altijd

96 Altijd

97 Altijd

98 Enkel in uitzonderlijke gevallen, nl. wanneer de emissie onvoldoende beheerst kan worden door toepassing van 4.9.13.

99 BBT bij voldoende schaalgrootte

100 Altijd

101 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

102 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar is, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

103 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar is, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

104 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar is, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

105 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar is, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

106 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar is, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

107 Indien een regeneratietechniek technisch beschikbaar is, is het ook BBT om ze toe te passen. De technische beschikbaarheid moet geval per geval onderzocht worden. Voor de anno 2006 toegepaste etsbewerkingen bij de productie van gedrukte schakelingen zijn regeneratietechnieken met peroxide, elektrolyse of kristallisatie beschikbaar. Voor deze toepassing evolueren de productietechnieken zeer snel.

108 Altijd

109 Een demister is uiteraard alleen zinvol indien het etsbad aanleiding geeft tot vorming van aërosolen.

110 Altijd

111 Te interpreteren als: ja, indien alternatief technisch en commercieel beschikbaar.

112 Enkel haalbaar bij nieuwe lijnen en indien kleurverschillen t.o.v. proces met Cr(VI) aanvaardbaar zijn.

113 Van geval tot geval

114 Altijd

115 In de praktijk beperkt tot procesbaden zonder vluchtige ingrediënten, tenzij men een vluchtig zuur wil herwinnen, bv. HF/NO3, HC1, HF, ... .

116 Ja, indien één van deze technieken beschikbaar is voor de specifieke toepassing EN indien het gaat om een voldoende grootschalige en stabiele lijn.

117 Altijd

118 Altijd

119 Altijd

120 Deze maatregel heeft vooral als gevolg dat het chromaatgehalte op het eindproduct sterk verlaagd wordt.

121 Altijd

122 Altijd

123 Altijd

124 Altijd

125 toepassingsgebied hoofdzakelijk beperkt tot stroomloos vernikkelen, voldoend grote capaciteit en doorzet en afhankelijk van mogelijkheid tot aanpassen badchemie.

126 Beschikbaarheid geval per geval te onderzoeken. Sterke afhankelijkheid van leverancier

127 Altijd

128 Een demister is uiteraard alleen zinvol indien het etsbad aanleiding geeft tot vorming van aërosolen.

129 Altijd

130 Altijd

131 Techniek alleen financieel haalbaar bij toepassingen met voldoend grote capaciteit en doorzet.

132 Altijd

133 Kristallisatie is BBT bij een voldoende schaalgrootte van de anodisatielijn. In het andere geval is standtijdverhoging door toevoegen van additief BBT.

134 In de praktijk beperkt tot procesbaden zonder vluchtige ingrediënten, tenzij men een vluchtig zuur wil herwinnen, bv. HF/NO3, HC1, HF, ... .

135 Van geval tot geval

136 Altijd

137 Altijd

138 Altijd

139 Altijd

140 Altijd

141 Warm sealen, koud sealen en mengvormen b.v. koud sealen met fixatie bij 95°C, zijn technieken die naast elkaar staan.

142 Van geval tot geval

143 Altijd

144 Geen invloed op bodem op voorwaarde dat warmte/koude-evenwicht bewaakt wordt en mits continue bewaking op lekken in warmtewisselaar e.d. .

145 Ja, indien technisch haalbaar rekening houdend met lokale hydrogeologische omstandigheden en schaalgrootte

146 Afweging energieverbruik t.o.v. grondwaterconservering

147 Techniek in principe mogelijk; geen praktijktoepassingen gekend.

148 Altijd

149 Altijd

150 Bij sproeitunnels is er wel een + effect op het waterverbruik omdat zonder het beperken van aërosolen veel water zou verdampen.

151 Altijd

152 Opkomende techniek, in volle evolutie. nog te vroeg om een uitspraak te doen. Chromaatvrij passiveren (b.v. als voorbehandeling voor lakken) is BBT in een aantal specifieke niches, doch het is nog onduidelijk in welke bijkomende toepassingsgebieden nieuwe toepassingen zullen opduiken. De drijvende kracht lijkt in geen geval een BBT-afweging, maar eerder de EVL- en RoHS richtlijnen m.a.w. de wens of noodzaak om op het eindproduct een chromaatvrije deklaag aan te brengen.

153 Techniek alleen financieel haalbaar bij toepassingen met voldoend grote capaciteit en doorzet

154 Altijd

155 Ja, indien technisch haalbaar, met name voldoend grote en stabiele productielijn.

156 Altijd

157 Altijd

158 Altijd

159 Altijd

160 Altijd

161 Altijd

162 Altijd

163 Altijd

164 Altijd

165 Deze maatregel is in meer detail uitgewerkt hierboven, bij waterig reinigen.

166 Altijd

167 Altijd

168 Altijd

169 Altijd

170 Beoordeling bij de gebruikelijke situatie, waarbij afvalzuur integraal wordt afgevoerd naar een nuttige toepassing (in 2006, in Vlaanderen, is dat productie van FeCl3

171 Ja, indien technisch haalbaar rekening houdend met lokale hydrogeologische omstandigheden en schaalgrootte

172 Ja, indien technisch haalbaar rekening houdend met lokale hydrogeologische omstandigheden en schaalgrootte

173 Beoordeling t.o.v. historisch gezien gebruikelijke situatie, waarbij verworpen beitsbad geneutraliseerd werd, met afscheiding van slib en lozing van zoutrijk afvalwater.

174 Altijd

175 Beoordeling t.o.v. historisch gezien gebruikelijke situatie, waarbij verworpen beitsbad geneutraliseerd werd, met afscheiding van slib en lozing van zoutrijk afvalwater.

176 Altijd

177 Altijd

178 Klassieke techniek die evenwel slechts zeer recent wordt toegepast bij thermisch verzinken; toepassingsgebied nog niet goed inschatbaar.

179 Altijd

180 Altijd

181 Verschillende technieken mogelijk nl. elektrolytisch, met peroxide, met beluchten, met ionenwisseling. Gebruik van hypochloriet of chloorgas is verouderd.

182 Altijd

183 Altijd

184 Opkomende techniek, in volle evolutie. Nog te vroeg om een uitspraak te doen. Chromaatvrij passiveren (b.v. als voorbehandeling voor lakken) is BBT in een aantal specifieke niches, doch het is nog onduidelijk in welke bijkomende toepassingsgebieden nieuwe toepassingen zullen opduiken. De drijvende kracht lijkt in geen geval een BBT-afweging, maar eerder de EVL- en RoHS richtlijnen m.a.w. de wens of noodzaak om op het eindproduct een chromaatvrije deklaag aan te brengen.

185 BBT voor nieuwe installaties. Technische haalbaarheid geval per geval beoordelen bij bestaande installaties.

186 Beoordeling voor zinkbad uitgerust met stofafzuiging en stoffilter

187 Ja, indien technisch haalbaar, met name voldoend grote en stabiele productielijn.

188 Altijd

189 Altijd

190 Altijd

191 Altijd

192 In uitzonderlijke gevallen niet toepasbaar omdat er geen nuttige toepassing beschikbaar is voor de restwarmte.

193 Altijd

194 Van geval tot geval

195 Altijd

196 Hergebruik van water uit quenchbad is BBT bij nieuwe lijnen. Bij bestaande lijnen geval per geval technische en financiële haalbaarheid afwegen t.o.v. winst op vlak van waterverbruik, lozing van afvalwater en energie. Indien aan het quenchbad additieven zijn toegevoegd, is doorgaans alleen hergebruik van warmte mogelijk.

197 Ja, indien de mogelijkheden van de maatregelen voor hergebruik en beperken uitgeput zijn.

198 Altijd

199 Beoordeling geval per geval, afhankelijk van lokale lozingssituatie

200 BBT bij de enkele toepassingen waarbij het procesbad en de erna volgende behandelingsstappen (b.v. lakken) zodanig ontworpen zijn dat er geen spoelstap is.

201 Altijd

202 Altijd

203 Altijd

204 Geen eigenlijke techniek, maar een noodzakelijk ingrediënt voor het succesvol toepassen van 4.16.6 en alle volgende technieken om uitsleep te herwinnen.

205 BBT indien voor de betrokken toepassing een herwinningstechniek bewezen is en op voorwaarde van voldoende schaalgrotte

206 Altijd

207 Altijd

208 BBT op voorwaarde dat de herwonnen uitsleep naar het procesbad kan worden teruggevoerd zonder nadelige effecten, zoals beschreven in 4.16.5.

209 Beoordeling voor zinkbad uitgerust met stofafzuiging en stoffilter.

210 Altijd

211 Beoordeling voor zinkbad uitgerust met stofafzuiging en stoffilter.

212 Bedoeld wordt: BBT indien een dergelijke toepassing mogelijk is zonder dat dit leidt tot kwaliteitsverlies t.g.v. te hoog zoutgehalte in het spoelwater of insleep van ongewenste stoffen; ook voorbehoud bij bestaande lijnen of erg kleine lijnen

213 Naast een aantal noodzakelijke voorwaarden (zie 4.16.12) vergt de realisatie van een dergelijk programma in de praktijk meerdere jaren. Daarnaast belemmert het feit dat Vlarem relatief lage lozingsnormen oplegt, het uitvoeren van deze maatregel.

214 Altijd

215 Altijd

216 Altijd

217 Indien men door vergaande waterbesparing en kringloopsluiting kan komen tot de situatie waarbij men geen afvalwaterzuivering plaatst, maar in plaats daarvan een beperkte hoeveelheid geconcentreerd afvalwater laat afvoeren voor externe verwerking en enkel nog zeer verdunde afvalwaters loost (b.v. spui van koelwater of stoomketel, retentaat van aanmaak van deminwater, ...) dan is dat zeer goed. Alleen is het in veel gevallen niet mogelijk om dat te doen (haalbaarheid is slechts 0/+).

218 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

219 Altijd

220 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

221 Batchreactor mag geen argument zijn om hogere effluentconcentraties te verantwoorden dan met passen is dus overbodig; de te behalen resultaten staan immers al in Vlarem.

222 "Voldoende groot en voldoende tijd" is als volgt te begrijpen: het feit dat men opteert voor een continue reactor in plaats van een batchreactor mag geen argument zijn om hogere effluentconcentraties te verantwoorden dan met batchreactoren haalbaar. Batch-reactoren zijn BBT, en wie met een continue reactor dezelfde resultaten haalt, past ook BBT toe. De aanbeveling in Bijl. 5.3.2 55° c om batchreactoren toe te passen is dus overbodig; de te behalen resultaten staan immers al in Vlarem.

223 Altijd

224 Van geval tot geval

225 Altijd

226 Beide technieken 'filtraat van filterpers terugsturen naar waterzuivering' en 'filtraat van filterpers lozen mits passende opvolging van pH en zwevende stoffen' zijn gelijkwaardig.

227 Eindbeoordeling 'neen' omdat dergelijke installaties technisch nauwelijks te verkrijgen zijn en erg onderhoudsgevoelig zijn.

228 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

229 Eventueel aanvaardbaar bij lozing op RWZI in geval van biologisch goed afbreekbare stoffen en de goede werking van RWZI niet verstoord wordt.

230 Altijd

231 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

232 Voor cyanideoxidatie zijn de alternatieven nog onvoldoende op punt gesteld of in verhouding te duur. Alternatieven zoals peroxide-oxidatie of elektrolytische oxidatie hebben echter wel de voorkeur vanuit milieu-oogpunt, indien technisch en economisch beschikbaar in een concrete situatie

233 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

234 Altijd

235 Altijd

236 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

237 Altijd

238 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

239 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

240 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

241 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

242 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

243 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

244 Altijd

245 Altijd

246 Altijd

247 Enkel zinvol indien hergebruik geen aanleiding geeft tot een hoger spoelwaterverbruik en/of bepaalde spoelwaterbesparingen onmogelijk maakt.

248 Altijd

249 Waar technisch zinvol, nl. bij mechanische koeling van toepassing in range ca. 15-25°C en vanaf vermogens waarvoor hybride uitvoering technisch beschikbaar is; maatregel 4.18.5 heeft doorgaans de voorkeur.

250 Deze maatregel heeft vooral als gevolg dat het chromaatgehalte op het eindproduct sterk verlaagd wordt.

251 Van geval tot geval

252 Enkel zinvol indien positief milieu-effect in de vorm van een primaire energiebesparing en enkel financieel haalbaar bij grootschalige toepassing

253 ifv. toepassingsgebied; zie technische fiche afbakening

254 Altijd

255 Altijd

256 Altijd

257 Altijd

258 De techniek die gebruikt wordt om tot die eindconcentraties te komen varieert van geval tot geval. Daarom wordt afgezien van een beoordeling voor elke techniek afzonderlijk. Waar zinvol worden bepaalde uitvoeringsvormen van de techniek beoordeeld. Dit gebeurt dan binnen het toepassingsgebied van die techniek.

259 Altijd