Asfaltcentrales (oud)

Het voornaamste doel van deze studie is het uitvoeren van een sectorstudie, waarbij milieuvriendelijke technieken, technologieën en organisatorische maatregelen gezocht worden die in een asfaltcentrale voorzien zijn of geïmplementeerd kunnen worden ter voorkoming of beperking van milieuhinder. Vervolgens worden hieruit de BBT geselecteerd.

Deze BBT-studie is een herziening van de in 2001 gepubliceerde studie “Beste Beschikbare Technieken voor de Asfaltcentrales”. Het uitgangspunt voor de herziening van BBT-studies is dat de nieuwe BBT-studie de oude volledig vervangt. Dit houdt in dat de informatie uit de voorgaande BBT-studie die nog actueel is, in de nieuwe BBT-studie wordt overgenomen. Verouderde informatie wordt geactualiseerd, de implementatie van de vorige studie wordt geëvalueerd en de studie wordt aangevuld met nieuwe informatie.

Tevens wordt bekeken in hoeverre de technieken die destijds als BBT werden geselecteerd, inmiddels geïmplementeerd zijn, en of er intussen nieuwe technieken beschikbaar zijn. Op basis van deze actualisatie worden de BBT- conclusies aangepast aan de huidige economische toestand van de sector en aan de huidige stand van techniek.

De algemene scope van de studie blijft dezelfde, nl. het productieproces van asfalt en de technische specificaties van een asfaltcentrale.

Aanvullend bij de aspecten die in de eerste versie van de BBT-studie asfaltcentrales bestudeerd werden, zal bij de herziening van de studie specifieke aandacht gaan naar:
 

 • De aanvoer en voorbehandeling van materialen en afvoer van asfalt
 • Maatregelen mbt energieverbruik, energie-efficiëntie en CO2 emissies, o.a.:
 • Asfaltproductie bij lagere temperatuur (halfwarm asfalt)
 • Emissiehandel van CO2
 • Bronnen van milieuhinder (Geurhinder, …)
 • Problematiek van verontreinigd hemelwater
 • Materialengebruik en herbruik zoals recyclage van asfaltgranulaten en andere bitumenhoudende materialen
 • Nieuwe technologieën in de asfaltsector:
 • Asfaltproductie bij lagere temperatuur (halfwarm asfalt)
 • Asfaltproductie met schuimbitumen
 • Gebruik van plantaardige bindmiddelen

Daarnaast zal ook een evaluatie gebeuren van de implementatie van:
 

 • De maatregelen die in 2001 als BBT werden geselecteerd
 • De nieuwe sectorale-normen voor asfaltcentrales die in 2009 werden ingevoerd, meer bepaald voor het compartiment lucht (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2009). Deze normen zijn mede gebaseerd op de eerste versie van de BBT-studie. Deze sectorale voorwaarden zullen getoetst worden aan de nieuwe BBT-conclusies. Op basis van deze toetsing zal bekeken worden of het aangewezen is in de studie voorstellen voor verstrenging of aanvulling van de Vlarem voorwaarden te formuleren.

Enkele activiteiten die al dan niet verbonden zijn aan een asfaltcentrale komen in deze studie niet aan bod:
 

 • De productie van koudasfalt: De productie van koudasfalt is gering in Vlaanderen en de milieu-impact is klein. Bitumen worden niet opgewarmd en emissies naar de lucht zijn klein.
 • De stookinstallatie van de warme bitumenstockagetanks: Deze vallen onder de sector stookinstallaties en worden niet specifiek bekeken in deze studie.
 • Mobiele asfaltmenginstallaties: deze worden in Vlaanderen niet gebruikt.