Procesbeschrijving

Dit deel beschrijft de typische procesvoering in asfaltcentrales alsook de bijhorende milieu-impact.

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste processtappen en hun milieu-impact. Dit vormt de achtergrond om in het deel 'beschikbare milieuvriendelijke technieken' de technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om de milieu-impact te verminderen.

De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden hier beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan in deze tool beschreven.

Het is in geen geval de bedoeling om in dit deel ("procesbeschrijving") een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces in dit deel wel of niet vermeld wordt, betekent dus niet dat dit proces wel of niet BBT is.

De bedoeling van deze analyse is vooreerst het kader te schetsen waarin asfaltcentrales opereren en enige toelichting te geven bij de verschillende stappen in het productieproces. Zodoende kan het belang van de verschillende activiteiten en hun relatieve (milieu)invloed in het totale proces aangeduid worden.

In een eerste onderdeel worden bondig de karakteristieken van asfalt en de verschillende fasen van het asfaltproductieproces aangegeven.

In het vervolg van dit deel wordt dieper ingegaan op elk van deze processtappen.