Milieuaspecten

Het productieproces van asfaltmengsels heeft vooral via luchtemissies impact op het milieu. Het zijn stof, verbrandingsgassen en bitumendampen die vrijkomen. Hieraan gekoppeld kan er geurhinder ontstaan. Afhankelijk van de ligging van de asfaltcentrale t.o.v. woonzones kan dit al dan niet leiden tot klachten. In dit kader speelt ook geluidshinder een rol.

Door het gebruik van branders voor het drogen is er een hoog energieverbruik. De laatste jaren is er veel onderzoek gevoerd naar manieren om dit verbruik te doen dalen bv. door optimalisatie van de drooginstallatie en meer drastisch door asfaltproductie bij verlaagde temperaturen.

Materialengebruik en hergebruik zijn belangrijk voor een asfaltcentrale. De mate van aandacht hiervoor wordt vooral gestuurd door de rendabiliteit.

Emissies naar andere milieucompartimenten, zoals bodem en water, zijn minder prominent omdat dit via eenvoudige ingrepen onder controle kan worden gehouden.