Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie

Deze BBT-studie bevat een BBT-analyse van de Vlaamse sector voor verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie. De hoofddoelstelling is om voor deze bedrijven:

  • de maatregelen te inventariseren die kunnen genomen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken
  • uit de geïnventariseerde maatregelen de BBT te selecteren
  • op basis van de BBT aanbevelingen te formuleren voor milieuwetgeving (VLAREM) en milieusubsidies (ecologiepremie)

Deze BBT-studie is een herziening van de in 1998 gepubliceerde studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor Verf-, Lak-, Vernis- en Drukinktproductie’ (Van Deynze et al., 1998). De herziening wordt uitgebreid naar de productie van lijmen omdat dit een aanverwante activiteit is. Ook in sectorstudies over luchtemissies (Lodewijks et al., 2003) werd de productie van lijm samen met deze van coatings en inkt beschouwd.

Bij de herziening van de verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie worden de gegevens van de studie uit 1998 waar nodig aangevuld en geactualiseerd. Tevens wordt bekeken in hoeverre de technieken die destijds als BBT werden geselecteerd, ondertussen geïmplementeerd zijn, en of er nieuwe technieken beschikbaar zijn. Op basis van deze actualisatie worden de BBT-conclusies aangepast aan de huidige economische toestand van de sector en aan de huidige stand der techniek.

Bij de herziening van de BBT-studie gaat de aandacht, naast de toevoeging van de lijmproductie, voornamelijk uit naar de belangrijkste ontwikkelingen in de sector sinds de vorige studie (1998) en hun bijhorende milieu-impact, vooral op het gebied van:

  • de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS-emissies): inschatting van de emissies, haalbaarheid en potentieel van verdere reductiemaatregelen;
  • evolutie in chemische samenstelling (watergedragen vs. solventgedragen producten)
  • het verbruik van energie bij de verschillende productieprocessen
  • duurzaam materialenbeheer en afvalverwerking
  • het lozen van afvalwater

Referenties

Lodewijks P., Van Rompaey H. & Sleeuwaert F. (2003)VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen - Evaluatie reductiepotentieel en implementatie van de Europese Solventrichtlijn 1999/13/EG., in opdracht van LNE (toen Aminal), uitgegeven door VITO i.o.v. LNE.

Van Deynze J., Vercaemst P., Van den Steen P. & Dijkmans R. (1998)Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Verf-, Lak-, Vernis- en Drukinktproductie, uitgegeven door Academia Press.