Milieuaspecten

Bij verbrandingsprocessen zijn het voornamelijk emissies naar de lucht die een probleem vormen. Bij verbranding komen onvermijdelijk stoffen, zoals NOx en CO2, vrij in de atmosfeer. Emissies naar andere milieucompartimenten, zoals bodem en water, zijn veel minder van belang en treden op ten gevolge van de uitbating van de verbrandingsinstallaties. Zo kan brandstofopslag leiden tot emissies naar de bodem en kunnen secundaire milieuvriendelijke technieken, zoals natte wassers, aanleiding geven tot emissies naar water. In deze studie wordt de nadruk gelegd op de emissies te wijten aan het verbrandingsproces. Het is dan ook daarom dat in wat volgt de focus gelegd wordt op emissies naar de lucht, waarbij de nadruk wordt gelegd op NOx, CO, SO2 en stof. Andere emissies naar de lucht van bijvoorbeeld zware metalen of chlorides, worden kort toegelicht, maar vormen niet het grootste aandachtspunt. Naast emissies naar lucht vormt ook energie-efficiëntie een belangrijk aandachtspunt.