Procesbeschrijving en milieu-impact

In dit deel beschrijven we de verschillende types stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines alsook de bijhorende milieu-impact.

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste technieken en hun milieu-impact. Dit vormt de achtergrond om de milieuvriendelijke technieken te beschrijven die kunnen worden toegepast om de milieu-impact van stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines te verminderen.

De details van de procesvoering kunnen in de praktijk variëren van installatie tot installatie. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden in dit deel beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.

Het is in geen geval de bedoeling van dit deel om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een techniek in dit deel wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat deze techniek wel of niet BBT is.