Lozing van bedrijfsafvalwater

Het geloosde bedrijfsafvalwater van verwerkers van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen kan bestaan uit:

 • externe (bedrijfs)afvalwaters (na zuivering)
 • afvalwaters die ontstaan bij verwerking (voorbehandeling) van, eveneens externe, vloeibare/slibachtige bedrijfafvalstromen (na zuivering)
 • bluswater
 • ketelvoedingswater (spui)
 • koelwater (spui)
 • reinigings-/spoelwater
 • (verontreinigd) hemelwater
 • sanitair afvalwater
 • water afkomstig van andere activiteiten (handelingen) b.v. inwendige reiniging van tanks en vaten

Vers water (leidingswater) wordt gebruikt bij de aanmaak van hulpstoffen, b.v. polymeeroplossingen, bij afgasreiniging, b.v. gaswassing, bij brand als bluswater, bij verwarming als ketelvoedingswater, bij koeling als koelwater, bij reiniging en spoelen van vloeren, machines, reactoren, … als reinigings-/spoelwater en voor sanitaire doeleinden.

Bedrijfsgegevens

Bijlage 4 van deze studie geeft, a.d.h.v. grafieken, een overzicht van de lozingsgegevens uit de milieudatabank van de VMM voor de geselecteerde bedrijven. De lozingsgegevens hebben betrekking op de periode 2005 - (september) 2010 en zijn gebaseerd op schepmonsters en debietsevenredige 24-uurmengmonsters. Ze zijn per bedrijf en, per bedrijf, chronologisch gerangschikt. De bedrijven staan in een willekeurige volgorde. Basismilieukwaliteitsnorm (bijlage 2.3.1, VLAREM II, versie 30-03-2001) en/of basismilieukwaliteitsnorm (indelingscriterium GS) (bijlage 2.3.1, VLAREM II, versie 21-01-2012), min. en max., zijn aangegeven in groen respectievelijk blauw.

De bijlage geeft, a.d.h.v. tabellen, tevens een overzicht van:

 • het aantal bedrijven waarvoor lozingsgegevens beschikbaar zijn;
 • het aantal waarnemingen;
 • de gemiddelde waarde;
 • de mediaan waarde;
 • de minimum waarde;
 • de maximum waarde;
 • een aantal percentiel waarden (nl. 75e, 80e, 85e, 90e en 95e percentiel);
 • het aantal waarnemingen ≤ basismilieukwaliteitsnorm (indelingscriterium GS) (%);
 • het aantal waarnemingen > basismilieukwaliteitsnorm (indelingscriterium GS) (%).

Bij de berekening van bovenstaande waarden werden alle beschikbare analyseresultaten in de periode 2005 - (september) 2010, inclusief deze ten gevolge van abnormale bedrijfsomstandigheden, in rekening gebracht.