Milieuaspecten

Dit deel beschrijft de voornaamste milieuaspecten die gepaard gaan met de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen, met name de lozing van bedrijfsafvalwater en de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en geur