Afvalwaterzuivering

Beschrijving

Een afvalwaterzuivering van een aardappel- of groenteverwerkend bedrijf bestaat meestal uit een primaire, secondaire (en tertiaire) zuivering.

De primaire zuivering bestaat uit een zeef, een zandvang, een voorbezinker en een bufferbekken. In de secundaire zuivering is een biologische zuivering die start met een anaerobe zuivering, een aerobe zuivering, een nitrificatie – denitrificatie stap en een fosfaatverwijdering. Sommige bedrijven beschikken ook over een tertiaire zuivering: coagulatie – precipitatie en een zandfilter (Desmet et al., 2005).

Beschrijvingen van de verschillende onderdelen van een afvalwaterzuivering zijn terug te vinden in de Gids Waterzuiveringstechnieken (tweede versie) (Derden et al., 2010).

Bedrijven die schorseneren verwerken beschikken in sommige gevallen over een buffertank, waarin het loogwater wordt opgevangen. Dit water wordt stelselmatig toegevoegd aan het influent water van de waterzuivering.

Problematiek per processtap (Desmet et al., 2005)

Algemeen geldt dat een waterzuivering aanleiding kan geven tot geurhinder.

 • Zeven
  • Hebben als doel vaste bestanddelen uit de waterzuivering te houden. Toch bestaat de tendens om de maaswijdte van de zeven te vergroten en op die manier de belasting van de anaerobe zuivering op te drijven. Dit kan nadelig zijn voor de effluentkwaliteit.
 • Olie afscheiding (enkel in het geval van aardappelverwerkende bedrijven die producten frituren)
 • Anaerobe zuivering met vorming van biogas
  • Organische verbindingen worden ongecontroleerd afgebroken. De efficiëntie hangt o.a. van de samenstelling en de temperatuur.
  • Het meest voorkomende type in de AGF sector zijn UASB reactoren. Informatie over dit type van reactor is te vinden in de Gids waterzuiveringstechnieken (Derden et al., 2010).
  • Tijdens de anaerobe zuivering zal er verhoudingsgewijs meer koolstof worden verwijderd dan stikstof of fosfor. Om geen al te grote wanverhouding aan C/N/P te verkrijgen kan slecht een deel van het afvalwater anaeroob behandeld worden. Het andere deel moet gebypassed worden.
  • Uit studies blijkt dat hoge concentraties zwevende stoffen leiden tot een daling van de efficiëntie van de anaerobe zuivering.
 • Aerobe zuivering
  • Meestal wordt gebruik gemaakt van een aeroob slibbekken met actief slib en een nabezinker. Detailbeschrijvingen kunt u vinden in de Gids waterzuiveringstechnieken (Derden et al., 2010).
  • Het doel van de aerobe zuivering is het verwijderen van stikstof. Voor de omzetting van ammoniumstikstof naar nitriet, nitraat en stikstofgas zal een anaerobe fase moeten ingebouwd worden.
 • Zandfiltratie, gecombineerd met coagulatie
  • Na de aerobe zuivering kan het nodig zijn om een zandfilter te plaatsen om het gehalte aan zwevende stoffen terug te dringen. Om de efficiëntie te verhogen kan vooraf een coagulant gedoseerd worden. Het doseren van ijzer- of aluminiumtrichloride zal een positief effect hebben op de fosforconcentratie.