Beschikbare milieuvriendelijke technieken

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
beperken van grondstoffen
Beperken van de verpakkingvgtg 2
Doorgedreven sortering van afvalJa
Accurate sorteermachines om grondstofverliezen te beperkenJa
Automatische vulmachines voor blik en glasverpakkingJa
Good housekeeping om het grondstofverlies te beperkenJa
Valorisatie van nevenstromen
Groentesap uit groenterestenNee
Terugwinnen van zetmeel uit de aardappelverwerkende industrieJa
Terugwinnen van olie bij de productie van gefrituurde aardappelproductenJa
Terugwinnen van vitamines en hoogwaardige producten uit afvalstoffen van de groenten en fruitNee 4
Terugwinnen van meststoffen uit het afvalwater: vorming van struviet volgens chemisch procesNee 5
Terugwinnen van meststoffen uit het afvalwater: vorming van struviet volgens biochemisch procesNee
Valorisatie van kokosmatten bij biofermentatievgtg 7
Hergebruik van grondbrij als bodemJa
AGF resten valoriseren als dierenvoedselvgtg 8
Electrodialyse voor het terugwinnen van chloriden uit concentraatstromenNee 9
Intern hergebruik van concentraatstromen uit de OO installatiesNee 10
Gebruik van polymeren van NIET-petrogene oorsprong in de waterzuiveringJa 11
Beperken van energieverbruik: hittebehandelingen
Producten voorverwarmen bij stoomschillerNee
Beperken van de microbiële contaminatie tijdens het productieprocesJa
Optimalisatie van de hittebehandelingJa 12
Juiste keuze van het type en grootte blancheur en bijhorende techniekenJa
Hittebehandeling tijdens het steriliseren of pasteuriseren van blik of glasJa
Beperken van energieverbruik: alternatieven voor hittebehandelingen
Koud pasteuriseren van dranken en sappen met behulp van UV-CNee
Pulsed Electrical Field (PEF)Nee
Beperken van energieverbruik: koude keten
Gedifferentieerd koelnetNee 14
Geautomatiseerde koelhuizenvgtg 15
Goodhouse keeping koelingJa
Beperken van energieverbruik: stoom
Continu meten van de geleidbaarheid van het condensaatvgtg 16
Gebruik van omgekeerde osmose voor ketelwatervgtg
Gedifferentieerd stoomnetvgtg 17
Koppelen van de actieve ketel aan de stand-by ketelvgtg 18
Regelmatig onderhoud van ketel, brander en stoomtoestellenJa
Gebruik van economizer op stoomketelJa
Beperken van energieverbruik: overig energieverbruik
Nullast-onderzoekJa
Planningssoftware om energieverbruik te beperkenvgtg 19
Isolatie van leidingen en buffervat voor warm waterJa
Terugwinning van warmte voor de productie van warm waterJa
Gebruik van zonneboilervgtg 20
Toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) en trigeneratievgtg 21
Gebruik van warmtepompvgtg 22
Condenserende ketelJa
Vergisten van biomassa – opwekken van stroomNee
Good housekeeping voor het beperken van het energieverbruikJa
Beperken van geuremissies
Condenseren van de stoompluim van stoomschillersvgtg 24
Verbranden van frituurdampenJa 26
Biofiltratie of biowassingJa 27
Gesloten koeltunnel met indirecte koelingJa
Afvoeren van emissies via hoge schouwvgtg 28
Good housekeeping geurreductieJa
Beperken van waterverbruik
Vaste materialen droog transporterenvgtg 29
Minimaliseren van het gebruik van (on)diep grondwater en maximaliseren van het hemelwatergebruikJa
Rechtstreeks hergebruik van waterJa
Plaats start/stop systemen op de watertoevoerJa
Verlengen dan de standtijd van het waterbad ter hoogte van de snijmessen door de selectieve verwijdering van wit zetmeel - aardappelindustrieNee
Hergebruik van water na behandeling – zandfiltratievgtg 32
Hergebruik van water na behandeling - omgekeerde osmosevgtg 34
Good housekeeping – reiniging algemeenJa
Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Stoomschillen van schorseneren (i.p.v. loogschillen)Nee
Beperken van fosfaatlozingen bij aardappelverwerkers – preventiefJa
Beperken van fosfaatlozingen bij groenteverwerkers – preventief door het toevoegen van kalkmelkNee 36
Gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelenJa
Beperking van de chloridelozing – preventief door beperking van de onthardingNee
Beperken van de chloridelozing – door gebruik van pelletontharderNee
Beperken van de chloridelozing – door gebruik van nanomembranenNee
Beperken van de chloridelozing – afvoer van pekelstroomNee
Beperken van de chloridelozing – kleibad voor de aardappelverwerkende industrieNee
Indikken van de grondbrij met cycloon of in vijvervgtg 38
Juiste afweging maken om stromen richting anaerobe zuivering of vergister te sturenJa
Beperken van de belasting van de anaerobe waterzuivering of vergister met moeilijk afbreekbaar materiaalvgtg 39
Verwarmen / koelen van het influent van de anaerobe waterzuiveringvgtg 40
Biofermentatievgtg 41
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): biologische fosfaatverwijderingvgtg 42
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): fysico-chemische fosfaatverwijderingvgtg 43
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): verwijdering van P en N met behulp van algen – tertiaire zuiveringstechniekNee 44
Beperking van de chloride- en fosfaat lozing door precieze dosering van het vlokmiddel (end-of-pipe)vgtg 45
Good housekeeping voor de waterzuiveringJa
Algemene maatregelen
Invoering van milieumanagementsysteemJa
Tijdig vervangen van machinesJa
Beperken van de geluidsoverlastJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Wanneer het beperken van de verpakking oordeelkundig gebeurt, dan zal dit geen negatieve impact hebben of veiligheid of kwaliteit.

2 Het aanpassen of beperken van de verpakking dient weloverwogen te gebeuren en is niet altijd mogelijk omwille van kwaliteitseisen.

3 Het gaat meestal om experimenten of laboschaalinstallaties.

4 Het gaat meestal om experimenten of laboschaalinstallaties.

5 Deze techniek gaat verder dan BBT en komt in aanmerking voor ecologiepremie.

6 Enkel bewezen op laboschaal.

7 Enkel voor zeer lage debieten. De afzet van de kokosmatten dient verzekerd te zijn.

8 Indien de voedingswaarde van de resten voldoende is om gebruikt te worden als dierenvoeding.

9 Deze techniek gaat verder dan BBT.

10 Deze techniek is nog niet uitgetest op bedrijfsniveau maar heeft wel potentieel. Enkel op laboschaal.

11 Dit is BBT voor bedrijven die in hun waterzuivering enkel afvalwater van AGF bedrijven verwerken.

12 Deze maatregel dient gezien te worden in het licht van “continue verbeteringen” aan de kwaliteit en het productieproces.

13 Er dient een grondige analyse van het leidingnet gemaakt worden, alvorens een dergelijke technologie in te voeren.

14 Dit systeem gaat verder dan BBT. Het is niet haalbaar voor kleine en micro-ondernemingen. Voor andere dient dit in overweging genomen te worden bij herinvesteringen, rekening houdend met de investeringskosten en elektrisch verbruik van de koelinstallatie.

15 Geautomatiseerde koelhuizen zijn enkel zinvol bij grote koelruimten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het doorvoervolume en het aantal manipulaties.

16 Niet van toepassing op micro-ondernemingen.

17 Er dient een grondige analyse van het leidingnet gemaakt worden, alvorens een dergelijke technologie in te voeren.

18 Afhankelijk van de grootte van de installatie en de aanwezigheid van andere energiemaatregelen op en rond de stoomketels.

19 Het gebruik van planningssoftware verondersteld de aanwezigheid van meters en een sturingsysteem. Bij nieuwe installatie kan dit wel BBT-zijn.

20 Enkel voor bedrijven die ook in de zomer een grote warmtevraag hebben.

21 Enkel voor bedrijven die een (grote) elektriciteitsvraag en grote vraag aan laagwaardige warmte hebben.

22 Indien restwarmte aanwezig.

23 In vele gevallen kan de biomassa voor een hoogwaardige toepassing ingezet worden in plaats van gebruikt te worden voor de opwekking van energie. Zie ook cascade van waardenbehoud.

24 Wanneer stoomschillers volcontinu gebruikt worden (bv. in de aardappel industrie) kan de vrijgekomen warmte benut worden voor de productie van warm water en zullen de investeringskosten terugverdiend kunnen worden. Voor groenteverwerkende bedrijven, zal dit minder (niet) het geval zijn.

25 Wanneer de techniek oordeelkundig geïnstalleerd en opgevolgd wordt, zal dit geen negatieve impact hebben op de veiligheid.

26 Het plaatsen van deze techniek of "biofiltratie of biowassing" is beide BBT. Er wordt geen uitspraak gedaan over de keuze van techniek.

27 Het plaatsen van deze techniek of verbranden van frituurdampen is beide BBT. Er wordt geen uitspraak gedaan over de keuze van techniek.

28 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

29 Dit kan voor de meest AGF verwerkende bedrijen. In sommige gevallen dienen groenteresten gewassen te worden om verder verwerkt te worden en is dit een essentiële productiestap.

30 Het milieuvoordeel is: beperken van het gebruik van (on)diep grondwater.

31 Deze techniek kan niet op elke waterstroom toegepast worden. Er dient steeds rekening gehouden te worden met de voorwaarden beschreven onder 'Procesbeschrijving'.

32 Voor de implementatie van de maatregel dient een economische afweging te gebeuren.

33 Dit heeft geen effect op de totaal geloosde vrachten, maar wel op de concentratie aan chloriden.

34 Voor de implementatie van de maatregel dient een economische afweging te gebeuren.

35 Dit is bewezen voor enkele groentetypes. Voor andere types werkt het niet.

36 Het proces is enkel stuurbaar indien slechts 1 groente te gelijk verwerkt wordt. In praktijk worden meerdere groenten op het zelfde ogenblik verwerkt.

37 Omwille van mogelijke contaminatie van de gebruikte klei met dioxines.

38 BBT voor bedrijven die AGF uit volle grond verwerken. Niet van toepassing op bedrijven die gewassen AGF innemen.

39 BBT voor bedrijven die beschikken over een anaerobe waterzuivering.

40 BBT voor bedrijven die beschikken over een anaerobe waterzuivering.

41 Enkel voor zeer lage debieten. De afzet van de kokosmatten dient verzekerd te zijn.

42 Niet voor rioollozers.

43 BBT voor grote bedrijven of bedrijven die lozen op oppervlaktewater.

44 Deze techniek gaat verder dan BBT.

45 Deze techniek is BBT voor diepvriesbedrijven en grote bedrijven.

46 Positief: zal geluidsoverlast beperken. Geluidsoverlast is niet als apart criterium opgenomen in deze tabel.