Beperken van fosfaatlozingen bij groenteverwerkers – preventief door het toevoegen van kalkmelk

Beschrijving techniek

Het water van de blancheurs van groenteverwerkers bevat de hoogste concentraties fosfaten en orthofosfaten (50% van de totale fosforvracht). Door het selectief toevoegen van kalkmelk aan deze stroom, kunnen deze fosfaten efficiënter afgescheiden worden (Desmet, 2007).

Om de techniek toe te passen, moet het blancheerwater afgeleid worden naar een reactor, waar kalkmelk aan toegevoegd worden. Daarna dient slibafscheiding te gebeuren.

Toepasbaarheid

De techniek werd uitgetest op het blancheerwater van wortelen, erwten en spinazie. Voor spinazie is de techniek niet bruikbaar, omdat er geen vlokvorming is. Voor erwten is de techniek het meest efficiënt.

De fosfaatverwijderingseenheid mag het hergebruik van blancheerwater niet in de weg staan, zodat de techniek niet leidt tot een verhoging van het waterverbruik.

De techniek is moeilijk toepasbaar wanneer verschillende groenten (bv. erwten en spinazie) gelijktijdig verwerkt worden, zodat de techniek industrieel praktisch niet toepasbaar is. Het afvalwater mag in dat geval niet gemengd worden.

Het slib dient zo snel mogelijk verwerkt te worden. Bij opslag kan het slib immers verzuren, waardoor de fosfaten terug in oplossing kunnen komen (Desmet, 2007).

Milieuvoordeel

Beperken van de fosfaatlozingen. Geen lozing van chloriden (omdat er niet gewerkt wordt met ijzertrichloride).

Financiële aspecten

De werkingskosten voor het verwijderen met kalkmelk zijn even groot als voor het verwijderen met ijzertrichloride (Desmet, 2007).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van fosfaatlozingen bij groenteverwerkers – preventief door het toevoegen van kalkmelkNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Dit is bewezen voor enkele groentetypes. Voor andere types werkt het niet.

2 Het proces is enkel stuurbaar indien slechts 1 groente te gelijk verwerkt wordt. In praktijk worden meerdere groenten op het zelfde ogenblik verwerkt.