Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): verwijdering van P en N met behulp van algen – tertiaire zuiveringstechniek

Beschrijving techniek

Algen zijn de meest eenvoudige planten. Algen groeien met behulp van licht en CO2 en hebben daarbij nutriënten (onder andere stikstof en fosfor) nodig. Omdat de nutriënten absoluut noodzakelijk zijn, kunnen algen gebruikt worden voor de verwijdering van nutriënten uit effluent, mits de productie van algen daarvoor voldoende is. De productie van algen, en daarmee de verwijdering van nutriënten, wordt primair bepaald door de hoeveelheid licht.

Het water dient eerst aeroob gezuiverd te worden en stroomt daarna naar een kweeksysteem. Bij de geteste installaties (na RWZI’s) stroom het water naar een algenvijver met een concentratie van 10 mg Ntotaal/l en 1 mg Ptotaal/l. Bij deze concentraties kunnen algen snel groeien en aanzienlijke hoeveelheden stikstof en fosfaat opnemen. Pas als de nutriëntconcentraties zijn gedaald tot zeer lage waarden (rond 0,01 mg/l) gaat afname van de groeisnelheid door nutriëntlimitatie een grote rol spelen.

Er zijn verschillende types van kweeksystemen; systemen met vrije en systemen met geïmmobiliseerde algen. De meest voorkomende systemen zijn deze in algenvijvers (vrije algen). De geïmmobiliseerde algen worden op drager materiaal gefixeerd.

In het geval van een vrij systeem dienen de algen in een tweede stap filter (bv. een trommelfilter) afgescheiden worden van de waterfase.

Toepasbaarheid

De techniek wordt momenteel uitgetest op een Nederlandse RWZI en op de Hooge Maey in Antwerpen (http://www.alchemis.ugent.be/index.php). De pH van het geloosde afvalwater is hoog (> 12), dit kan tot problemen leiden voor het ontvangende oppervlaktewater. De hoge verwijderingsrendementen worden enkel in de zomermaanden gehaald, wanneer er voldoende zonlicht is.

Info over een ander Vlaams proefproject is te vinden onder: www.enalgae.eu.

Milieuvoordeel

Door de techniek toe te passen, kan water aan lage fosfaatconcentraties geloosd worden, wat positief is voor het ontvangede oppervlaktewater.

Financiële aspecten

Het ruimtebeslag bedraagt circa 3,8 m² per inwonersequivalent. De behandelingskosten bedragen 0,12 a 0,14 €/a, afhankelijk van de schaalgrootte. In deze raming zit een onzekerheidsmarge van 50%. De kosten zijn vergelijkbaar met die van zandfiltratie, maar het ruimtebeslag is voor sommige bedrijfszones te groot.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): verwijdering van P en N met behulp van algen – tertiaire zuiveringstechniekNee 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Deze techniek gaat verder dan BBT.