Gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen

Reinigingen: het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil met een schoonmaakmiddel om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen vermeerderen en verspreiden. Deze producten moeten voldoen aan de detergentenverordening (verordening nr.648/2004). De verordening eist een totale biodegradeerbaarheid van producten deze producten. De eisen hiervoor zijn beschreven in bijlage III van de verordening. Dit dient gezien te worden als de minimale voorwaarde waaraan deze producten voldoen.

Ontsmetten of desinfecteren: is het chemisch verwijderen en of doden van micro-organismen en sporen.

Vegebe geeft aan dat de AGF sector desinfectiemiddelen gebruikt voor het ontsmetten van het (koel)water.

A. Zoveel mogelijk gebruik maken van reinigingsmiddelen die voldoen aan de criteria van het Europese ecolabel.

Beschrijving techniek

Voor het reinigen van wanden, vloeren en machines worden detergenten, zuren en carbonaten gebruikt. Door te kiezen voor detergenten die voldoen aan de criteria van het Europees ecolabel (www.ecolabel.eu) wordt gekozen voor detergenten die makkelijk biologisch afbreekbaar zijn en niet toxisch zijn voor het milieu. Momenteel zijn er nog geen industrieële detergenten die het ecolabel dragen.

In de criteria voor het ecolabel is expliciet opgenomen dat detergenten enkel makkelijk afbreekbare quaternaire ammoniumzouten (quats) mogen bevatten [1]. Een bijkomend criterium is dat het product geen enkel ingrediënt (stof of preparaat) mag bevatten dat is ingedeeld in de risicocategorieën: (zeer) vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken (R-zin R50+53); wat geldt voor sommige quats. (De volledige lijst met criteria is opgenomen in de beschikking).

Op basis van een beperkte bevraging door Vegebe blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven detergenten gebruikt op basis van quaternaire ammonium verbindingen. Er werd geen detail onderzoek verricht naar de types van quats.

Een ander criterium van het ecolabel is dat het product geen EDTA (of zouten van EDTA) mag bevatten, noch als onderdeel van de formulering, noch als bestanddeel van een in de formulering gebruikt preparaat. Dit is ook opgenomen als in de BREF (Zie §4.3.8.2 van de BREF).

Producten die aan de voorwaarden van het ecolabel voldoen zijn:

 • expliciete vermelding van het ecolabel
 • of MSDS fiche waarbij onder milieu-informatie / ecologische informatie minstens volgende info is opgenomen:
  • 60% degradatie in 28 dagen op basis van testen die de afbraak meten via O2 consumptie of CO2 productie (bv. OECD test 301B,D,F,C).
  • 70% DOC verwijdering in 28 dagen op basis van testen die de afbraak meten via reductie in opgeloste C (bv. OECD testen 301A,E).

De MSDS fiche mag volgende R-zinnen niet bevatten: R50 of R53.

Toepasbaarheid

Soms zijn klanten (vooral uit Angelsaksiche landen) vragende partij dat AGF bedrijven reinigingsmiddelen op basis van chloor gebruiken. De R-zinnen R50 en R53 komen soms wel nog voor op reinigingsproducten.

Er zijn momenteel geen industriële detergenten die het ecolabel dragen; hierdoor is het voor de gebruikers moeilijk om producten die voldoen aan deze cirteria te identificeren.

Milieuvoordeel

Door om te schakelen naar deze reinigingsmiddelen zullen er geen toxische of schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

Financiële aspecten

Beperkte implicaties

B. Zoveel mogelijk gebruik maken van desinfectiemiddelen die bioëlimineerbaar zijn

Beschrijving techniek

Aan het koel- en ijswater dat gebruikt wordt door de AGF bedrijven worden desinfectiemiddelen toegevoegd.

Om te voldoen aan de voorwaarden van bioëlimineerbaar moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • 70% DOC verwijdering in 28 dagen volgens OECD 302B
 • 80% DOC verwijdering in 7 dagen volgens OECD 302B met een geadapteerd inoculum.

Tabel: Eigenschappen per desinfectiemiddel gebruikt in de AGF sector (Brinkman & Griffioen, 2012)

Toepasbaarheid

De meeste AGF bedrijven gebruiken perazijnzuur en waterstofperoxide voor het ontsmetten van water. In sommige gevallen wordt een product op basis van chloor gebruikt. Ook het aangeleverde drinkwater kan chloorhoudende producten bevatten.

Bijlage 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, bevat de toegelaten toevoegsels voor de waterbehandeling.

Milieuvoordeel

Door het omschakelen naar perazijnzuur of waterstofperoxide, zullen er geen AOX meer in het milieu terecht komen.

Financiële aspecten

Beperkte implicatie.[1] Beschikking van de Commissie van 23 maart 2005 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers (2005/344/EG).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie