Algemeen overzicht

De sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin begint bij het ontstaan en de inzameling van bouw- en sloopafval op een werf, eventueel een tijdelijke (tussen) opslag bij aannemer, opslagbedrijf of IHM, en wordt gevolgd door het sorteerproces en het verwerkingsproces (Figuur 1). Het grootste aandeel van bouw- en sloopafval is het puin met ongeveer 95% en wordt verwerkt door de puinbreker. Puin wordt standaard gescheiden ingezameld en van de werf rechtstreeks naar de breker gebracht. Onzuiver ingezameld puin zal evenwel niet door de breker geaccepteerd worden en zal net als de overige fracties die (beperkt) gemengd worden ingezameld naar een sorteerder worden afgevoerd.

De sorteerder die uitgesorteerd puin wenst af te voeren naar een puinbreker moet verplicht werken volgens het kwaliteitsborgingssysteem dat vervat zit in het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten. Gerecycleerde granulaten moeten gecertificeerd worden overeenkomstig dit Eenheidsreglement. COPRO en CERTIPRO zijn de enige geaccrediteerde certificatie-instellingen voor dit eenheidsreglement (inclusief bijlage 3, het kwaliteitsborgingsysteem voor puin van sorteerinrichtingen).

Verontreinigd puin dat niet kan uitgesorteerd worden en niet-conforme gerecycleerde granulaten (bv. sorteerzeefzand) kunnen mogelijk nog in aanmerking komen voor reiniging (bv. via afvoeren naar een vergunde fysico-chemische reiniger of door toepassing van een gelijkwaardige vergunde techniek, al dan niet on-site), zoniet moeten deze fracties verbrand of gestort worden. Deze fysico-chemische reinigers maken geen voorwerp uit van deze BBT-studie.

In sommige gevallen is de sorteerder en puinbreker één en hetzelfde bedrijf. Volgens het Eenheidsreglement moeten de sorteer- en breekactiviteiten strikt gescheiden blijven binnen dergelijke bedrijven.

Figuur 1: Plaats van de sector voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin in de bedrijfskolom