Sorteerinstallaties

Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de werking tussen kleine IHM’s en sorteerders die gespecialiseerd zijn in bouw- en sloopafval of in bedrijfsrestafval in het algemeen. Het is echter niet geweten om hoeveel bedrijven het precies gaat en welke mate van specialisatie er te onderscheiden valt.

De meest eenvoudige IHM’s gaan op het bedrijventerrein een grove scheiding uitvoeren met een grijper, aangevuld met mankracht. Bij deze scheiding worden fracties bekomen zoals puin, metaal en een restfractie (nog verder uit te sorteren gemengde fractie). Deze gemengde fractie wordt mogelijk naar een gespecialiseerd sorteerders gebracht. Enkel het sorteerzeefpuin (>20 mm), kan naar een breker worden afgevoerd (cfr. KBS uit bijlage 3 van het EHR). Voor deze eenvoudige IHM’s zijn gescheiden inzameling en strikte naleving van acceptatiecriteria, een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en een manier om meerdere rendabele afvalfracties te bekomen.

De acceptatiecriteria worden door de IHM’s duidelijk gecommuniceerd aan de klanten. Er worden verschillende opties aangeboden voor de inzameling en ophaling van afval met een container. Voor elke optie worden de verschillende materialen opgelijst die toegelaten zijn en de materialen die niet toegelaten zijn. De acceptatievoorwaarden van gemengd bouw- en sloopafval zullen bepaald worden door de sorteertechnieken waarover de sorteerder beschikt en de beoogde verdere verwerking van de gesorteerde afvalfracties. Containers worden bij ophaling visueel gecontroleerd door de chauffeur en deze zal de klant ook wijzen op het al dan niet voldoen aan de acceptatiecriteria. De container zal nogmaals visueel gecontroleerd worden op het bedrijf zelf na het afkippen op een sorteervloer.

Daarnaast zijn er de gespecialiseerde sorteerders die het bouw- en sloopafval kunnen scheiden in een groter aantal rendabele afvalfracties. Naast metaal en puin wordt ook hout, zachte en harde plastic, papier en karton, non-ferrometalen, gips en cellenbeton gesorteerd. De gespecialiseerde sorteerders beschikken over een uitgebreide infrastructuur welke bestaat uit een combinatie van grijpers, transportbanden, 3D- of trommelzeven, magneetbanden, NIR-sorteermachines, windziftinstallaties of afzuigkappen, sorteerbordes voor handpicking en zeefinstallaties voor o.a. de zand- en steenfracties. Op basis van de hoofdactiviteit wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die bouw- en sloopafval sorteren en bedrijven die bedrijfs(rest)afval sorteren waarvan bouw- en sloopafval slechts een klein onderdeel uitmaakt.

De sorteerinstallatie is vaak overdekt of opgenomen in een bedrijfsgebouw. Op die manier blijven het afval, de gesorteerde fracties en de sorteerinstallatie droog. Daarnaast blijven ook werkkrachten beschermd van weer en wind en wordt hinder door stof en geluid naar de omgeving beperkt of voorkomen.

In de praktijk is een sorteerinstallatie veelal opgebouwd in functie van de stromen die gescheiden moeten worden en niet louter op hetgeen wettelijk toegelaten is. Bijvoorbeeld papier en karton zijn in bepaalde gevallen te verwijderen, ook al zouden ze strikt genomen niet in de ontvangen stromen mogen zitten.