Beschikbare milieuvriendelijke technieken

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Organisatorische maatregelen ter verbetering van sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin
Opmaak van een werkplan/inventarisJa
Inzet van gekwalificeerd personeelJa
Operationele maatregelen ter verbetering van sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin
Pre-acceptatiebeleidJa
AcceptatiebeleidJa
BeheerplanJa
Een algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering van gemengd bouw- en sloopafvalJa
Het gescheiden houden van afvalstromen en recyclatenJa
Technieken ter verbetering van sortering van gemengd bouw- en sloopafval bij sorteerinrichtingen
Voorsortering groot stukgoed uit gemengd bouw- en sloopafvalJa
Verkleinen van bouw- en sloopafval met het oog op een betere (geautomatiseerde) sorteringvgtg 1
Trommelzeef voor een scheiding in meerdere groottefractiesJa
Zeving van gemengd bouw- en sloopafval voor de verwijdering van de fractie 0/20 mmJa
Reiniging van sorteerzeefzand dat niet voldoet aan het VLAREMA en niet gecertificeerd isJa
2-, 3- en 4-weg windzifters voor de scheiding volgens densiteitJa
Magneetbanden voor de verwijdering van ferrometalen uit elke deelfractieJa
Eddy current scheider voor de verwijdering van non-ferrometalen uit fijne fractiesvgtg 2
Optische scheiders voor het automatisch sorteren van specifieke materialenvgtg 3
Handmatige nasortering in sorteercabineJa
Technieken ter verbetering van recyclage van puin bij puinbrekers
Voorafzeving van puinJa
Magneetband na voorafzeving van puinJa
Windzifter na voorafzeving van puinJa
Wasinstallatie na voorafzeving van puinvgtg 4
Magneetband voor het verwijderen van metalen uit granulatenJa
Technieken voor stofbeheersing bij puinbrekers
Maatregelen in open lucht
Lay-out van opslaghopen aanpassenJa
Wind protectie toepassenvgtg 5
Bevochtigen van opslaghopenJa
Bevochtigen met toevoegen van additieven inclusief korstvormersNee
Benevelen van bedrijventerreinJa
Activiteiten onderbrengen in gesloten hallenvgtg 6
Maatregelen in gesloten hallen
Minimaliseren van openingenvgtg 7
Vernevelingsinstallatie in hallenvgtg 8
Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten hallenvgtg 9
Maatregelen bij overslag
Code van goede praktijk voor gebruik grijpersJa
Gebruik wielladers in open lucht beperkenJa
Code van goede praktijk voor gebruik wielladersJa
Laden en lossen in behuizing (eventueel voorzien van afzuiging met stoffilter)vgtg 10
Vermijden overladen transportsystemen + laadbakken vrachtwagens afdekken met dekzeilJa
Algemene maatregelen verkeerJa
Reinigen bedrijfsterreinvgtg 11
Reinigen wielen voertuigenvgtg 12
Reinigen voertuigenNee
Maatregelen bij open transportbandenJa
Afschermen van open transportsystemenvgtg 13
Reinigen van transportbanden in werkingJa
Reduceren van het aantal overstortpuntenJa
Behuizen van overslagpunten met eventuele afzuigingJa
Besproeien overslagpuntenJa
Alternatief transport van afval en materialen over watervgtg 14
Technieken voor het beperken van watergebruik bij puinbrekers
Stofbeheersingsplan met optimaal watergebruikJa
Waterbesparende vernevelingssystemen voor stofbeheersing bij opslag van puin en granulatenJa
Technieken voor het beperken van verbrandingsgassen bij puinbrekers
Emissiebeperking door efficiënter werken met bouwmachinesJa
Assistentiesystemen voor wielladers, graafmachines en trucksJa
Gebruik van elektrische bouwmachinesvgtg 15
Technieken voor het beperken van geluid en trillingen bij puinbrekers
Generieke maatregelenJa
Zo gunstig mogelijke indeling van het bedrijventerrein of werfJa
Geluidswerende bermvgtg 16
Technieken voor het verhogen van energie-efficiëntie bij puinbrekers
Energiebesparing als leidraad voor nieuwe investeringenJa
Softstarters voor motorenvgtg 17
Sterdriehoekschakelingenvgtg 18
Condensatorbatterijvgtg 19
Snelheidsvariatorenvgtg 20
  • Legende

1 Het verkleinen van bouw- en sloopafval via bv. doorknippen van deze materialen met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering kan mede ingezet worden, naast handpicking/voorsortering met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.

2 De toepasbaarheid van een Eddy current scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn. Indien non-ferrometalen (bv. <70 mm) een belangrijk aandeel zijn van het gemengd bouw- en sloopafval.

3 De toepasbaarheid van een optische scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn. Optische scheiders kunnen het handmatig sorteren gedeeltelijk of volledig vervangen op bepaalde gesorteerde fracties.

4 Indien enkel een wasinstallatie het puin tot voldoende kwaliteit brengt om de kwaliteit van het gerecycleerde granulaat te garanderen.

5 Enkel voor vaste locaties.

6 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

7 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

8 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

9 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

10 Toepasbaar op vaste locaties. Toepasbaar voor het laden van granulaten in vrachtwagens.

11 Enkel toepasbaar voor vaste locaties.

12 Techniek voor het vermijden of verhelpen van vervuiling van de openbare weg door voertuigen. Zo nodig dienen hiervoor de wielen gereinigd te worden door o.a. een wielwasinstallatie. Enkel toepasbaar voor vaste locaties.

13 Enkel voor lichte fracties en/of stuivende stoffen bij transport op grote hoogte in open lucht. Enkel toepasbaar op vaste locatie.

14 Maatregel kan enkel genomen worden indien een geschikte waterweg en aanlegkade beschikbaar is. Vooral geschikt voor lange transportafstanden. Enkel toepasbaar voor vaste locaties.

15 Enkel mogelijk bij de aankoop van een nieuwe bouwmachine en indien er een elektrische variant beschikbaar is. Enkel mogelijk als er een werfaansluiting beschikbaar is.

16 Enkel toepasbaar op vaste locatie

17 Enkel toepasbaar op vaste locatie

18 Enkel toepasbaar op vaste locatie

19 Aangewezen bij een groot inductief verbruik (veel motoren). Enkel toepasbaar op vaste locatie.

20 Enkel toepasbaar op vaste locatie