Pre-acceptatiebeleid

Beschrijving

Een pre-acceptatieprocedure is een maatregel die ervoor zorgt dat een installatie technisch geschikt is om het afval dat geaccepteerd gaat worden te verwerken en daarbij aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Een pre-acceptatieprocedure kan ook gebruikt worden om de afvalproducent te sensibiliseren tot de gescheiden inzameling van afval.

 1. De sorteerder van het bouw- en sloopafval of de puinbreker verschaft de nodige informatie over de toegelaten afvalstoffen en ongewenste (gevaarlijke) afvalstoffen aan de klant voor het afval dat gescheiden of gemengd wordt ingezameld op de werf.
 2. Alvorens het afval toekomt op het bedrijf moet volgende informatie beschikbaar zijn:
  • Naam, locatie en contactgegevens van de afvalproducent
  • Activiteit die aanleiding heeft gegeven tot het afval
  • Een korte beschrijving van het afval (samenstelling)
  • Indien mogelijk een inschatting van de hoeveelheid afval en een tijdskader
  • Eural code

Bij sloopopvolging zal deze informatie beschikbaar zijn via de verwerkingstoelating.

 1. Personeel dat instaat voor de pre-acceptatie is voldoende opgeleid en heeft de nodige professionele ervaring om te gaan met allerhande zaken die gerelateerd zijn met afvalbeheer binnen de inrichting.

De pre-acceptatieprocedure moet vooral een risico inschatting kunnen maken van:

 • het aanwezig zijn van gevaarlijke afvalstoffen;
 • compatibiliteit met het verwerkingsproces en potentieel verderop in de recyclageketen;
 • veiligheid voor het personeel;
 • milieu-impact.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar. Voor puin wordt reeds op deze manier gewerkt door het onderscheid tussen LMRP en HMRP. LMRP betekent dat het voortraject gekend is en dat de breker over bovenstaande informatie beschikt. Bijvoorbeeld via een verwerkingstoelating i.h.k.v. sloopopvolging. Of de afvoer van sorteerzeefpuin van een sorteerinrichting met KBS naar een puinbreker opgevolgd door een certificatie-instelling. De systemen om puin als LMRP aan te bieden, kunnen beschouwd worden als een onderdeel van de pre-acceptatiefase.

Wanneer afval wordt aangevoerd via een derde partij en het rechtstreeks contact met de afvalproducent er niet is, kan pre-acceptatie bemoeilijkt worden.

Bevestiging van deze informatie kan nodig zijn waarbij contact of plaatsbezoek met de afvalproducent aangewezen is. Denuo benadrukt dat de sorteerder of breker zelf bepaalt of een plaatbezoek nodig is en dat dit geen standaard verplichting is. Vooral wanneer het economisch interessant (grote werven, betonpuin, …) is, wordt er vrijwillig voor een plaatsbezoek gekozen. Voor kleine werven is dit mogelijk moeilijker toepasbaar.

Opmerkingen

 • Sloopopvolging door Tracimat is een voorbeeld van pre-acceptatie.
 • Aanpak bij de bron (selectieve sloop) kan heel wat problemen voorkomen verderop in de keten, tijdens het sorteren en breken. Informatie-uitwisseling tussen aannemers en slopers/brekers speelt hierbij een cruciale rol om zich bewust te zijn van evt. gevolgen (bv. extra kosten voor de klant of beperkingen inzake recycleerbaarheid) van het niet correct aanbieden van afvalstromen bij slopers/brekers.
 • De Afdeling Handhaving vraagt aandacht voor[1]:
  •  VLAREM-artikel 5.2.1.2.§5 dat stelt: “De aanvaarding van de afvalstoffen gebeurt op basis van de door de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit toegelaten afvalstoffen en steunt op de technische verwerkbaarheid van de afvalstoffen in de inrichting en, indien nodig en relevant, op regelmatige afvalstoffenanalyses en/of -testen.” Deze zaken worden best bij de pre-acceptatie al bekeken, zodat geen afvalstoffen worden aangeleverd, die nadien moeten worden terug gestuurd;
  • VLAREMA-artikel 4.3.2 inzake het afvalstoffencontract dat moet worden afgesloten met de IHM waarin samengevoegde stromen worden gespecificeerd.

Opmerking

Denuo geeft aan dat er voor een gemengde container met bouw- en sloopafval aparte bepalingen zullen voorzien worden in VLAREMA 9[2].

Milieu-aspect

Deze maatregel zorgt ervoor dat de uitbater ongeschikt (gevaarlijk) afval vroegtijdig kan identificeren en weigeren voor de eigenlijke acceptatie indien sortering geen meerwaarde of oplossing biedt op vlak van recyclage(mogelijkheden) voor de desbetreffende uitgesorteerde stroom.

Financiële aspecten

Het bezoeken van een werf i.h.k.v. pre-acceptatie kan leiden tot een bijkomende kost maar de baten kunnen zowel van economische aard (grote werven, betonpuin, …) als inzake risicobeheersing naar milieu en mens zijn. De verhouding tussen kosten en baten van deze maatregel kan sterk variëren naargelang de specifieke situatie. Volgens Denuo[3] zullen de baten hoger liggen bij grotere werven; voor kleine werven zal dit niet opwegen tegen de kosten. Echter, deze maatregel zal kosten voor storten vermijden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Pre-acceptatiebeleidJa
 • Legende