Technieken voor stofbeheersing bij puinbrekers

Stofbeheersing kan op verschillende manieren aangepakt worden. Vele van de voorgestelde technieken voor stofbeheersing bij op- en overslag zijn gebaseerd op het Europese referentiedocument over de Beste Beschikbare Technieken voor emissies uit opslag, kortweg de BREF Storage (EIPPCB, 2006) en de Gids reductietechnieken voor diffuse stofemissies bij op- en overslag van droge bulkgoederen (Stouthuysen, Alaerts, Vanassche, Vrancken, & Huybrechts, 2012). In de BREF Storage worden de beschikbare milieumaatregelen opgedeeld in primaire en secundaire maatregelen. Onder primaire maatregelen verstaat men de maatregelen die de vorming van stof verhinderen. Secundaire maatregelen beperken de emissies van het ontstane stof naar de omgeving.

GOP merkt op dat in VLAREM II bij de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle ingedeelde inrichtingen in hoofdstuk 4.4.7. maatregelen ter beheersing van diffuse stofemissies terug te vinden zijn. Deze voorwaarden baseren zich op een indeling in 3 stuifcategorieën, waar de BREF Waste Treatment en de Gids voor reductietechnieken vertrekt van 5 stuifklasses[1].

De toepasbaarheid, het milieuvoordeel en de economische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen is ondermeer afhankelijk van de aard (o.a. stuifklasse), hoeveelheid en diversiteit van de opgeslagen goederen, de duur van de opslag.[1] GOP, input nav draft 3, 2023

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Technieken voor stofbeheersing bij puinbrekers
Maatregelen in open lucht
Lay-out van opslaghopen aanpassenJa
Wind protectie toepassenvgtg 1
Bevochtigen van opslaghopenJa
Bevochtigen met toevoegen van additieven inclusief korstvormersNee
Benevelen van bedrijventerreinJa
Activiteiten onderbrengen in gesloten hallenvgtg 2
Maatregelen in gesloten hallen
Minimaliseren van openingenvgtg 3
Vernevelingsinstallatie in hallenvgtg 4
Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten hallenvgtg 5
Maatregelen bij overslag
Code van goede praktijk voor gebruik grijpersJa
Gebruik wielladers in open lucht beperkenJa
Code van goede praktijk voor gebruik wielladersJa
Laden en lossen in behuizing (eventueel voorzien van afzuiging met stoffilter)vgtg 6
Vermijden overladen transportsystemen + laadbakken vrachtwagens afdekken met dekzeilJa
Algemene maatregelen verkeerJa
Reinigen bedrijfsterreinvgtg 7
Reinigen wielen voertuigenvgtg 8
Reinigen voertuigenNee
Maatregelen bij open transportbandenJa
Afschermen van open transportsystemenvgtg 9
Reinigen van transportbanden in werkingJa
Reduceren van het aantal overstortpuntenJa
Behuizen van overslagpunten met eventuele afzuigingJa
Besproeien overslagpuntenJa
Alternatief transport van afval en materialen over watervgtg 10
  • Legende

1 Enkel voor vaste locaties.

2 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

3 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

4 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

5 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

6 Toepasbaar op vaste locaties. Toepasbaar voor het laden van granulaten in vrachtwagens.

7 Enkel toepasbaar voor vaste locaties.

8 Techniek voor het vermijden of verhelpen van vervuiling van de openbare weg door voertuigen. Zo nodig dienen hiervoor de wielen gereinigd te worden door o.a. een wielwasinstallatie. Enkel toepasbaar voor vaste locaties.

9 Enkel voor lichte fracties en/of stuivende stoffen bij transport op grote hoogte in open lucht. Enkel toepasbaar op vaste locatie.

10 Maatregel kan enkel genomen worden indien een geschikte waterweg en aanlegkade beschikbaar is. Vooral geschikt voor lange transportafstanden. Enkel toepasbaar voor vaste locaties.