Alternatief transport van afval en materialen over water

Beschrijving

Het gebruik van schepen voor het transport van afval en materialen in vergelijking met vrachtwagens zal de stofhinder en de hinder voor de omgeving reduceren.

Toepasbaarheid

Hierbij moet wel gekeken worden of het zinvol is over te schakelen op schepentransport (nabijheid van kanaal, aanlegkade, transportafstand, ...). Dit geldt zowel voor aanvoer van puin als afvoer van de gerecycleerde granulaten.

Toepasbaar voor vaste locaties.

Milieu-aspect

Stofemissies zijn beperkt doordat schepen het goed vaak in gesloten ruim vervoeren en trager en meer continue voortbewegen dan vrachtwagens. De emissies van verbrandingsgassen van schepentransport worden lager verwacht dan een equivalent transport over de weg. Mogelijk komen er wel stofemissies vrij bij het lossen van de goederen.

Financiële aspecten

Indien geen kade beschikbaar is voor laden en lossen is er een investeringskost voor de aanleg van een kade. Verder moet een kraan gehuurd of aangekocht worden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Alternatief transport van afval en materialen over watervgtg 1
  • Legende

1 Maatregel kan enkel genomen worden indien een geschikte waterweg en aanlegkade beschikbaar is. Vooral geschikt voor lange transportafstanden. Enkel toepasbaar voor vaste locaties.