Reinigen wielen voertuigen

Beschrijving

Een wielwasinstallatie is bedoeld om te verhinderen dat voertuigen die het opslagterrein verlaten via vervuilde wielen stof meenemen en het buiten het terrein verspreiden.

Er bestaan verschillende uitvoeringsvormen, gaande van een eenvoudig waterbekken waar de vrachtwagen doorheen moet rijden, tot een gesofisticeerd systeem waarbij een sproei-installatie in werking treedt wanneer een voertuig nadert en het water na reiniging (bezinking waarbij het stof afgescheiden wordt) hergebruikt wordt. Er dient uiteraard voor gezorgd te worden dat vrachtwagens komende van het opslagterrein te allen tijde via de bandenwasinstallatie moeten passeren vooraleer zij het terrein kunnen verlaten.

Door vrachtwagens die de openbare weg op moeten door een wielwasinstallatie te laten rijden, kan de stofhinder voor de omgeving beperkt worden.

Toepasbaarheid

Het gebruik van een wielwasinstallatie is enkel geschikt voor goederen die in de aanwezigheid van water niet gaan samenklitten. Door contact met water kunnen dergelijke goederen immers aan de banden gaan kleven. De aanklevende producten kunnen terug loskomen op de openbare weg en daar voor moddersporen zorgen.

Eén van de bepalende factoren voor toepassing is de afstand van de rijweg tot de openbare weg. Hoe kleiner deze afstand hoe nuttiger deze maatregel kan zijn. Belangrijk is ook de aard van het terrein en de toegangswegen (verhard, niet-verhard). Het gebruik van een wielwasinstallatie zal wel modder produceren.

Toepasbaar op vaste locatie.

Milieu-aspect

De schoongemaakte wielen kunnen geen stof meer verspreiden op de openbare weg.

In de wielwasinstallatie zal afvalwater en modder geproduceerd worden. De lozing van afvalwater kan vermeden worden door het installeren van een opvangtank waarin de modder kan bezinken. Het water kan op die manier worden hergebruikt bv. in de wasinstallatie. Het slib dient als afval afgevoerd te worden.

Financiële aspecten

De kostprijs bedraagt ca. 37.500 euro (betonwerken inbegrepen) (Jacobs, 2004).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Reinigen wielen voertuigenvgtg 1
  • Legende

1 Techniek voor het vermijden of verhelpen van vervuiling van de openbare weg door voertuigen. Zo nodig dienen hiervoor de wielen gereinigd te worden door o.a. een wielwasinstallatie. Enkel toepasbaar voor vaste locaties.