Wind protectie toepassen

Beschrijving

De aanleg van aarden wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond de opslaghopen of terreinen verlaagt de impact van de wind en houdt ook een gedeelte van het gevormde grof stof tegen. Bij een keermuur rond een opslaghoop zal de reductie van de stofhinder toenemen als de keermuur wordt geplaatst aan de kant van de heersende windrichting. Deze maatregel is handig voor kleine en middelgrote hopen, maar minder voor grote hopen. Door de keermuren wordt de hoop bovendien minder toegankelijk.

Groenschermen (verplichting onder VLAREM Art. 4.4.7.2.5 voor zover de karakteristieken van het terrein en de vaste installaties dat toelaten bij opslag in de open lucht van stuivende stoffen van stuifcategorie SC2 en SC3 & Art. 5.2.1.5 §5[1]) in de vorm van een haag of een hoge bomenrij, maar ook windschermen hebben het voordeel dat ze niet volledig luchtdicht zijn, zodat aan de lijzijde geen turbulentie ontstaat. Dit is wel het geval bij een dichte muur. Een haag of scherm beschermt tegen de wind over een horizontale afstand van ongeveer 20x de hoogte. De haag of het windscherm kan ook als een soort filter werken en het opwaaiend stof gedeeltelijk vangen (Liekens & Mensink, 2006). Zo kan ook een de lijzijde een windscherm de wind vertragen en het stof doen neerslaan. Windschermen nemen minder plaats in dan groenschermen.

Figuur 26: Windbescherming van opslag door middel van een muur (links) of een doorlatend scherm (rechts)

Toepasbaarheid

De concrete invulling van deze techniek dient van geval tot geval beoordeeld worden. Aarden wallen en groenschermen zijn enkel mogelijk bij voldoende plaats op het terrein. Schermen kunnen ook geplaatst worden wanneer de beschikbare ruimte beperkt is. Bedrijfsspecifieke activiteiten (bv. overslag) kunnen de plaatsing van een afscherming verhinderen. Enkel toepasbaar op vaste locatie.

 

Vlarem II, art. 5.2.2.4.2§4 bevat volgende bepaling:

Om stof en lawaai te beperken kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, al dan niet ter aanvulling van het groenscherm, de aanleg van een aarden wal worden opgelegd.

Verder merkt GOP op dat er in VLAREM II, hoofdstuk 4.4.7 algemene voorwaarden zijn opgenomen ivm windreductieschermen en groenschermen bij opslag in open lucht van SC2-stoffen (stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en SC3-stoffen (nauwelijks stuifgevoelig)[2].

Milieu-aspect

Het plaatsen van schermen (netten) rond het opslagterrein zou de windsnelheid met 50% reduceren. De indijking (plaatsing van aarden wallen) van opslaghopen leidt tot een geschatte emissiereductie van 20-40% in vergelijking met een open opslaghoop (EIPPCB, 2006). Het is onduidelijk wat de globale efficiëntie is van schermen en dijken die zich aan de randen van grote opslagterreinen bevinden. De impact van deze maatregel op een opslaghoop is afhankelijk van de afstand van de opslaghoop tot de rand van het terrein.

Het plaatsen van een haag (hoge bomenrij) leidt tot een reductie van de emissies met 25% over een lengte die 20x de hoogte is van de haag (Liekens & Mensink, 2006). Op zeer grote terreinen (>10 ha) blijft de impact van wallen en groenschermen dus vooral beperkt tot de randen van het terrein.

De impact van groenschermen (cfr. begroeiing op aarden wallen) daalt in de winter omwille van bladverlies. In deze periode zijn de windsnelheden het hoogst. Daarnaast zouden aarden wallen ook een gunstig effect hebben i.h.k.v. geluidshinder.

Financiële aspecten

Naast de kosten voor het aanmaken van windprotectie maatregelen dient ook het verlies aan waardevol industrieterrein (vooral in het geval van aarden wallen) in rekening gebracht te worden.[1] GOP, input obv draft 4, 2023

[2] GOP, input nav draft 3, 2023

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Wind protectie toepassenvgtg 1
  • Legende

1 Enkel voor vaste locaties.