Een algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering van gemengd bouw- en sloopafval

Beschrijving

Het opzetten en toepassen van een kwaliteitsborgingssysteem dat nagaat of de verwerking van het afval leidt tot de verwachte output voor recyclage. Door een kwaliteitsborgingssysteem toe te passen kan nagegaan worden of de beoogde kwaliteit op het niveau van producteigenschappen, onzuiverheden, … behaald wordt, bv. voor sorteerzeefzand. Bv. het KBS kan garanderen dat bepaalde uitgesorteerde fracties beantwoorden aan de kwaliteitseisen gesteld door afnemers voor bepaalde outputstromen.

Dit kwaliteitsborgingssysteem kan ook helpen bij het monitoren en optimaliseren van de performantie van de sorteerinrichting of de puinbreker. Dit kan gepaard gaan met een analyse van de materialen en onzuiverheden tijdens het sorteer- en breekproces om beter zicht te krijgen op verwijderingsefficiënties voor deze onzuiverheden.

Voorbeeld

Kwaliteitsbeheerssysteem (BREF Waste Treatment, 2018)[1]:

Een kwaliteitsbeheersysteem voor de output wordt opgesteld en ingevoerd om ervoor te zorgen dat de output van de afvalverwerking in overeenstemming is met de verwachtingen, bijvoorbeeld aan de hand van bestaande EN-normen. Met dit beheersysteem kunnen ook de prestaties van de afvalverwerking worden gemonitord en geoptimaliseerd, en daartoe kan in het systeem een materiaalstroomanalyse van de relevante bestanddelen gedurende de hele afvalverwerking worden opgenomen. Het gebruik van een materiaalstroomanalyse is risicogebaseerd waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden risico's op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige houder(s) van het afval is verstrekt.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar. Sorteerders die puin willen afvoeren naar brekers werken ook volgens het KBS sorteerders (cfr. EHR).

Milieu-aspect

De kwaliteit van afvalstoffen voor recyclage verbetert doordat de performantie van de inrichting wordt geoptimaliseerd. Onzuiverheden, residuen of restfracties, en ongewenste (gevaarlijke) afvalstoffen worden optimaal en veilig verwijderd.

Financiële aspecten

Een betere kwaliteit van outputstromen leidt tot een gegarandeerde afzet en mogelijk tot een betere prijs.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Een algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering van gemengd bouw- en sloopafvalJa
  • Legende