Acceptatiebeleid

Beschrijving

Een acceptatiebeleid bestaat erin om de eigenschappen, aard en samenstelling van het afval na te gaan zoals opgegeven in de pre-acceptatie. Een acceptatiebeleid en duidelijk gecommuniceerde acceptatiecriteria gaan daarnaast ook leiden tot zuiverdere afvalstromen met een hogere recyclagegraad tot gevolg. De installatie bij sorteerders en brekers dient te zijn samengesteld uit verschillende gepaste technieken in functie van de aard van het geaccepteerde bouw- en sloopafval en de eisen verbonden aan de kwaliteit van de verschillende uitgesorteerde fracties. Acceptatiebeleid houdt dus in dat vrachten met verontreinigingen die niet verwijderd kunnen worden geweigerd dienen worden.

Een acceptatiebeleid geeft aan welke stappen er worden ondernomen door de uitbater wanneer afval toekomt rekening houdend met hoe het afval verder dient verwerkt te worden.

 1. Acceptatie
  • Het aangevoerde afval wordt gecontroleerd of het conform is met de informatie die in de pre-acceptatiefase werd aangeleverd en die in transferdocumenten/identificatieformulieren is opgegeven. Afval dat de pre-acceptatiefase heeft doorlopen en waarvan de informatie klopt kan aanvaard worden . Afval dat geen pre-acceptatie heeft doorlopen (bv. bij particulieren en meer algemeen bij puin, het HMRP-puin), waarvan de informatie niet klopt of waarvan een verhoogd risico op verontreiniging is gekend, wordt onderworpen aan een striktere controle.
  • De uitbater stelt duidelijke en ondubbelzinnige criteria op voor het weigeren van afval en houdt informatie over niet-conformiteiten bij voor inzage door toezichthouders.
  • Afval wordt enkel ontvangen en aanvaard onder toezicht van voldoende gekwalificeerd personeel.
  • Transferdocumenten worden gecontroleerd en gevalideerd.
  • De uitbater garandeert dat er voldoende capaciteit is om het aanvaarde afval op te slaan en te verwerken. Als er niet voldoende capaciteit is, wordt het afval niet ontvangen.
 2. Visuele controle en ontvangst
  • Een eerste visuele inspectie van de inhoud van de container of vrachtwagen vindt plaats voor het afkippen. Enkel bij goedkeuring wordt de inhoud afgekipt op een daarvoor toegewezen plek binnen het bedrijf en volgt een tweede visuele inspectie.

Opmerking

Denuo geeft aan dat dergelijke visuele inspectie (van de bovenkant van de container) ook door IHM’s kan uitgevoerd worden op de werf zelf bij ophaling van de container. Hieromtrent zouden er ook bepalingen worden opgenomen in VLAREMA 9 volgens Denuo [1].

 • Voldoende ruimte wordt voorzien om:
  • afvalsoorten die gescheiden dienen te blijven te kunnen ontvangen.
  • afval dat in quarantaine wordt geplaatst te kunnen ontvangen.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar.

De Afdeling Handhaving verwijst hierbij naar VLAREM II, artikel 5.2.1.2 dat volgende bepalingen bevat[2]:

 • de aanvoer, de aanvaarding, de opslag, de verwerking en de afvoer van afvalstoffen zijn enkel toegelaten mits toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde;
 • de exploitant controleert de aangevoerde afvalstoffen op hun herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid. Elke vracht dient minstens visueel geïnspecteerd;
 • bij vaststelling van non-conformiteiten moet de exploitant handelen volgens een interne non-conformiteitsprocedure.

Ook de communicatie naar de klant, bij een non-conformiteit is essentieel.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen sorteerders en puinbrekers:

 • Voor sorteerders is het risico groot dat ongewenste of gevaarlijke afvalstoffen voorkomen door de inzameling en acceptatie van gemengd bouw- en sloopafval. Bij de acceptatie en de sorteerprocessen dient er aandacht besteed te worden aan ongewenste (gevaarlijke) afvalstoffen. Daarnaast kunnen gemengd ingezamelde afvalsoorten slechts geaccepteerd worden indien er een geschikte sorteerlijn is. Bepaalde afvalstoffen zoals glas en gips moeten zoveel mogelijk vermeden worden (via gescheiden inzameling aan de bron bij ontmantelen of slopen) gezien deze tijdens het sorteren, breken of verpulveren in de fijne fracties (sorteerzeefzanden/sorteer(zeef)residu’s) terechtkomen.
 • Puinbrekers dienen een acceptatiebeleid te voeren met het oog op het vermijden van bepaalde stoorstoffen zoals gips, cellenbeton, keramiek, asbest, teerhoudend asfalt, etc. Dit acceptatiebeleid zit vervat in het Eenheidsreglement (Artikel 7.6.1.1.). Een belangrijk onderdeel is de pre-acceptatiefase voor puin waarbij er reeds door sloopopvolging onderscheid gemaakt wordt tussen LMRP en HMRP puin en dat de puinbreker hier de verdere verwerking op afstemt.

Milieu-aspect

De acceptatieprocedure gaat de juistheid na van de informatie over het afval dat in de pre-acceptatiefase werd aangeleverd. Hierdoor wordt vermeden dat afval wordt aanvaard dat niet geschikt is voor verdere verwerking door de inrichting wat zou leiden tot de verontreiniging van een grotere partij verwerkt afval en/of tot grote hoeveelheden residu’s die niet kunnen ingezet worden voor materiaalrecyclage.

Financiële aspecten

Geen investeringskosten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
AcceptatiebeleidJa
 • Legende