Beheerplan

Beschrijving

Een beheerplan is een plan voor het opvolgen van afval dat door de inrichting wordt of werd verwerkt gaande van pre-acceptatie, acceptatie, opslag, verwerking en afzet. Een opvolgingssysteem kan hier fungeren als een inventaris/massabalans die de bewegingen van het afval binnen de inrichting tot op een bepaald niveau registreert.

Dit opvolgingssysteem heeft de mogelijkheid inzicht te geven in bv.:

 • de totale hoeveelheid afval/recyclaten die zich binnen de inrichting bevindt op elk gegeven moment; De Afdeling Handhaving geeft aan dat VLAREM II, artikel 5.2.1.2.§6 dit al verplicht: “De hoeveelheid aangevoerde, verwerkte, opgeslagen en afgevoerde afvalstoffen moet kunnen worden getotaliseerd. Op vraag van de toezichthouder moeten de totalen op basis van de rubrieknummers van de afvalstoffencatalogus binnen de kortste tijd kunnen worden meegedeeld.”.
 • een opsplitsing in hoeveelheden afval/recyclaten:
  • volgens verwerking;
  • dat tijdelijk wordt opgeslagen voor externe verwerking (bijvoorbeeld asbest);
  • volgens risico (gevaarlijk/(niet)gevaarlijk/inert, LMRP/HMRP puin, …);
 • de locatie binnen de inrichting waar dit afval/het recyclaat wordt opgeslagen;
 • de hoeveelheid binnen de inrichting in vergelijking met de vergunning;
 • de tijd dat afval/recyclaten zich binnen de inrichting bevindt.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar. Wat onder een beheerplan zou kunnen uitgewerkt worden, is momenteel deel van het werkplan zoals opgenomen in VLAREM II (Artikel 5.2.1.3. §1 3°). Tracering van afvalfracties en recyclaten is aanwezig in bepaalde mate en wordt gezien als toepasbaar. Tracering van één bepaalde partij tot een finaal recyclaat is echter moeilijk toe te passen.

In de praktijk kan de invulling van het beheerplan verschillen qua invulling en niveau van detail. Bij brekers gaat alles wat binnen komt, ook terug naar buiten. Alle stromen in/uit zijn bijgevolg gekend en kunnen in kaart gebracht worden via massabalansen. Bij sorteerders worden de uitgesorteerde fracties afgevoerd via verschillende wegen. Het is de bedoeling dat via een beheerplan duidelijk is naar waar de gesorteerde fracties worden afgevoerd. Het Materialeninformatiesysteem (MATIS) van OVAM is een datamonitoringsysteem dat hiervoor toegepast kan worden. Via dit systeem kunnen afvalstoffen getraceerd worden in het recyclageproces en kan uiteindelijk hun toepassing in nieuwe producten in kaart gebracht worden (BRON: Materialeninformatiesysteem - MATIS (vlaanderen.be)).

Milieu-aspect

Een beheerplan zorgt er voor dat (verwerkt) afval tijdig en correct wordt opgeslagen of verwijderd en dat de traceerbaarheid en opvolging wordt verhoogd. Hierdoor wordt het verloren gaan van materialen vermeden en worden ook (milieu)gevaarlijke situaties vermeden.

Financiële aspecten

Er worden geen bijkomende kosten verwacht.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
BeheerplanJa
 • Legende