Het gescheiden houden van afvalstromen en recyclaten

Beschrijving

Afvalstromen worden apart gehouden. Dit kan reeds plaatsvinden op het moment van inzameling op een werf tijdens de sloop of de werkzaamheden (bouw en renovatie). Eens het afval bij de sorteerder of verwerker aankomt, is het aangewezen om bepaalde soorten individueel reinigbaar afval gescheiden te houden en per soort te verwerken op het moment dat een voldoende groot volume wordt bereikt.

De Afdeling Handhaving wijst op het geldende mengverbod en het feit dat afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden door de afvalstoffenproducent ook afzonderlijk moeten worden gehouden bij de ophaling of inzameling[1].

Het gescheiden houden van afval gebeurt door een fysische scheiding, maar evengoed door procedures die aangeven waar en wanneer afval wordt opgeslagen en hoe en wanneer afval gemengd kan worden. Indien ook gevaarlijke afvalstoffen voorkomen op een specifieke locatie moeten deze strikt gescheiden gehouden worden zodat vervuiling van niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen wordt vermeden. Een batch met niet-gevaarlijke afvalstoffen kan door vermenging met een kleine hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen ervoor zorgen dat bepaalde vormen van recyclage moeilijk of onmogelijk worden.

Toepasbaarheid

De sorteerder en breker kunnen afvalstromen en recyclaten gescheiden houden in functie van de beschikbare ruimte voor opslag en de volumes van deze afvalstromen. Waar de oppervlakte van het terrein beperkt is en uitbreiding moeilijk is, kan het gescheiden houden van afvalstromen en recyclaten belemmerd worden. De aanvoer- en afvoer moet afgestemd zijn op de verwerkingscapaciteit van de inrichting waarvan de gescheiden opslag als onderdeel moet worden gezien.

GOP verwijst naar de bestaande regelgeving hieromtrent in bv. VLAREM II ivm het werkplan[2]:

punt 4° een plan van de opslag- en behandelingsruimte met aanduiding van de soort en de opslagcapaciteit voor de diverse afvalstoffen.

Brekers houden volgens het EHR doorgaans puinsoorten gescheiden en gaan granulaten per soort gescheiden opslaan in functie van de mogelijke toepassing waarvoor de granulaten zijn geproduceerd. Daarnaast zal, op termijn, het LMRP en HMRP puin gescheiden moeten worden opgeslagen en verwerkt (volgens EHR Art. 7.6.4.1.). Dat geeft dat in sommige gevallen van elke soort gerecycleerd granulaat er twee stromen zijn, namelijk van de verwerking van LMRP en HMRP-puin, die apart werden verwerkt en uitgekeurd (volgens EHR Art. 7.6.4.2.).

Sorteerinrichtingen moeten uitsorteren in functie van materiaalrecyclage met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop (cfr. art. 4.3.2 van VLAREMA). De Afdeling Handhaving wijst erop dat volgens de huidige wetgeving een volledige uitsortering in functie van materiaalrecyclage nodig is bij het samenvoegen van afvalfracties[3].

Milieu-aspect

Door het gescheiden houden van recycleerbare afvalfracties bij het ontstaan van het afval (bronaanpak) of door uitsorteren van bepaalde recycleerbare fracties bij de sorteerder blijven deze zuiverder waardoor er meer garantie is op materiaalrecyclage met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.

Financiële aspecten

Gescheiden opslag afvalstromen en recyclaten vertaalt zich in meer oppervlakte voor opslag en kan gepaard gaan met een hoge financiële kost voor de aankoop van terreinen. Voor de sorteerder en de breker kan het gescheiden houden van afvalstromen resulteren in een lagere verwerkingskost. Hoogwaardige recyclaten leveren een hogere marktprijs op.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Het gescheiden houden van afvalstromen en recyclatenJa
  • Legende