Reiniging van sorteerzeefzand dat niet voldoet aan het VLAREMA en niet gecertificeerd is

Beschrijving

Verontreinigd sorteerzeefzand, dat ontstaat bij het zeven van puin bij een vergunde sorteerinrichting voor bouw- en sloopafval en dat niet voldoet aan het VLAREMA en niet gecertificeerd is, kan verder gereinigd worden. Dit kan via afvoer naar een vergunde inrichting. Na reiniging kunnen conforme partijen sorteerzeefzand ingezet worden als bouwstof. Fysico-chemische reiniging gebeurt voornamelijk in daartoe vergunde inrichtingen maar kan ook door de sorteerinrichting zelf gebeuren als die over de nodige technieken en vergunningen beschikt (bv. een waterbad). De reiniging houdt een natte scheiding in voor het verwijderen van vlottende deeltjes en de fijnere fractie, en een verdere chemische/biologische reiniging bij een vergunde inrichting. Voor de afzet van het fysico-chemisch gereinigd zand is een grondstofverklaring vereist. In die grondstofverklaring wordt een kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie als voorwaarde opgelegd door OVAM.[1]

Toepasbaarheid

De afvoer van sorteerzeefzanden naar vergunde reinigingscentra is reeds een gangbare praktijk. In sommige sorteerinrichtingen wordt ter plaatse een natte scheiding uitgevoerd op de sorteerzeefzanden en kan deze fractie alsnog gekeurd worden.

Milieu-aspect

De uitgaande zandfractie kan gekeurd worden, indien ze aan de milieuhygiënische en bouwtechnische voorwaarden voldoet, en worden ingezet als niet-vormgegeven bouwstof (of vormgegeven bouwstof, afhankelijk van de toepassing). Hierdoor wordt het storten of verbranden van het sorteerzeefzand vermeden. Gereinigd sorteerzeefzand zal bovendien geen risico meer vormen naar bodem toe bij toepassingen zoals in funderingen en bij ophopingen.

Financiële aspecten

Deze maatregel houdt geen investeringskost in (indien afgevoerd naar een externe vergunde inrichting).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Reiniging van sorteerzeefzand dat niet voldoet aan het VLAREMA en niet gecertificeerd isJa
  • Legende