Verkleinen van bouw- en sloopafval met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering

Beschrijving

In deze studie wordt onder voor-breken verstaan: het verkleinen van bouw- en sloopafval via bv. doorknippen van deze materialen met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering en niet het shredderen (versplinteren/verhakselen) van materialen.

Traagdraaiende voor-brekers kunnen gemengd bouw- en sloopafval verkleinen tot aanvaardbare groottes voor het voeden van een sorteerlijn waardoor obstructie worden vermeden. Dit kunnen zowel vaste voor-brekers zijn die in de sorteerlijn worden geïntegreerd, alsook mobiele voor-brekers. Afval wordt tot de juiste afvalgrootte gereduceerd waardoor het sorteerproces (zeven, windzifters, magneetscheiders) optimaal verloopt. Het is de bedoeling om het afval niet te sterk te verkleinen (zoals het geval zou zijn met een shredder) zodat niet te veel extra fijn materiaal ontstaat en het te sorteren materiaal herkenbaar blijft en met handpicking er kan worden uitgehaald.[1]

Toepasbaarheid

Deze techniek kan mede ingezet worden, naast handpicking/voorsortering met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.

Een voor-breker wordt aan het begin van de sorteerlijn geplaatst en vraagt geen complexe wijziging van de sorteerlijn.

Opmerking

In tegenstelling tot bedrijfsrestafval is er bij bouw- en sloopafval een reëel risico op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals asbest. Dergelijke stoffen dienen verwijderd te worden vooraleer het afval wordt gebroken. Pre-acceptatiebeleid alsook het toepassen van een acceptatiebeleid speelt hierbij een cruciale rol.

Voor-breking heeft als voordeel dat er qua grootte van de aangevoerde materialen een betere homogeniteit is en dat er verderop in het proces een betere uitsortering kan gebeuren.

Milieu-aspect

Het verkleinen van afval kan wenselijk zijn voor het automatisch sorteren (NIR detectie, Eddy current scheider, …) waar de stukken bij voorkeur licht en niet te groot zijn (vermijden van overlap).

Voor-brekers kunnen leiden tot stofproductie en indien asbest accidenteel aanwezig is kunnen asbestvezels vrijkomen. Voor-brekers kunnen een bron zijn van geluidshinder.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Ketenaspect

Voor-brekers kunnen een deel van het bouw- en sloopafval herleiden tot kleinere fracties die bij de mogelijke restfracties terechtkomt. Hierdoor kan het volume restfractie toenemen.

Financiële aspecten

Investeringskost wordt haalbaar geacht in verhouding met de total investering in een sorteerinstallatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Verkleinen van bouw- en sloopafval met het oog op een betere (geautomatiseerde) sorteringvgtg 1
  • Legende

1 Het verkleinen van bouw- en sloopafval via bv. doorknippen van deze materialen met het oog op een betere (geautomatiseerde) sortering kan mede ingezet worden, naast handpicking/voorsortering met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.