Opmaak van een werkplan/inventaris

Beschrijving

Een werkplan of inventaris houdt in dat informatie wordt gegeven over de karakteristieken van de verwerking van het afval. Dit omvat o.a.:

 1. Een eenvoudig processchema dat het sorteerproces of breekproces weergeeft waarin de behandelingsstappen (zeven, breken, magneetbanden, windzifters, …) worden weergegeven en welke deelfracties ontstaan.
 2. Een beschrijving van procesgeïntegreerde technieken of maatregelen en performantie voor het behalen van een zekere zuiverheid van afvalfracties met aandacht voor het verwijderen van onzuiverheden en ongewenste (gevaarlijke) afvalstoffen tijdens de afvalverwerking en het minimaliseren van de residufractie die niet geschikt is voor materiaalrecyclage.
 3. Een beschrijving van procesgeïntegreerde technieken en behandeling van afvalwater en (stof)emissies tijdens de afvalverwerking.

Toepasbaarheid

De aard, schaal en complexiteit van de installatie bepaalt in grote mate hoe de inventaris wordt opgemaakt en de mate van detail er nodig is. Aandachtspunten worden bepaald door de milieu-impact die de afvalverwerking meebrengt en het type van afval dat er wordt verwerkt.

Voorbeelden:

 1. een overzichtelijke en duidelijke handleiding met betrekking tot de exploitatie van de inrichting;
 2. de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen;
 3. de organisatie van de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen;
 4. een plan van de opslag- en behandelingsruimte met aanduiding van de soort en de opslagcapaciteit voor de diverse afvalstoffen.
 5. de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen;
 6. de verwerkingswijze van de aangevoerde afvalstoffen indien de inrichting (tijdelijk) buiten werking is;
 7. het afwateringsplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van de maatregelen inzake de afwatering van de inrichting en/of het terrein;
 8. de maatregelen voor het opvangen van storingen of ongewenste neveneffecten en het voorkomen van hinder.
 • Onder het EHR voor gerecycleerde granulaten (Art. 6.1) wordt door de breker een aangepast werkplan opgesteld bij de invoering van het onderscheid tussen LMRP en HMRP puin. Hierbij zal in het werkplan rekening gehouden worden met een gewijzigd acceptatiebeleid en uitkeuring van granulaten.
 • De BREF Waste Treatment (2018) bevat bepalingen inzake een residuenbeheersplan voor de betreffende GPBV-afvalbehandelingsinstallaties, gericht op het maximaal beperken van residuen. Dat plan bestaat uit een reeks maatregelen met de volgende doelstellingen:
  • de productie van residuen als gevolg van de behandeling van afval tot een minimum te beperken;
  • het hergebruik, de regeneratie, de recycling of de terugwinning van energie uit de residuen te optimaliseren;
  • de correcte verwijdering van residuen te garanderen.

Milieu-aspect

Emissies naar water en lucht worden in kaart gebracht en helpen bij het uitwerken van een efficiënter management van emissiereducties. Ook vormt het de basis van het afvalbeheer betreffende restfracties en residuen die tijdens het sorteren of breken ontstaan.

Het in kaart brengen van materiaalstromen vormt de basis voor het verhogen van de performantie op het vlak van de kwaliteit van recyclaten.

Financiële aspecten

Een werkplan legt de basis voor een efficiënte werking en kan leiden tot financiële baten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Opmaak van een werkplan/inventarisJa
 • Legende