Inzet van gekwalificeerd personeel

Beschrijving

De inrichting wordt uitgebaat door personeel dat voldoet in zowel aantal en bekwaamheid.

De uitbater van de inrichting heeft te allen tijde voldoende personeel in dienst en ter beschikking met de nodige opleiding en ervaring. Elk personeelslid krijgt een taak-gerelateerde opleiding. Naast technische vaardigheden en aandacht voor veiligheidsaspecten, wordt er het personeel bewust gemaakt van het belang van een hoge recyclagegraad, en het bekomen van zuivere materiaalstromen. Aangeleverd afval kan namelijk storende afvalstoffen bevatten. Het tijdig herkennen van zulke afvalstoffen kan problemen voorkomen. Zo kan het herkennen en wegnemen van groot stukgoed en textiel blokkage vermijden op sorteerlijnen. Het herkennen en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen zal vervuiling van afvalfracties voorkomen, maar ook gevaarlijke situaties. Het personeel wordt opgeleid om zulke afvalstoffen te herkennen.

Toepasbaarheid

Het aantal en de bekwaamheid van het personeel moet in verhouding zijn met de omvang en complexiteit van afvalverwerking van de inrichting.

Het inzetten van gekwalificeerd personeel voor de uitbating van de inrichting wordt reeds opgelegd in VLAREM II Artikel 5.2.1.6.

De veiligheid van personeel wordt bewaakt door personeel beter op te leiden in het herkennen van gevaarlijke stoffen (o.a. asbest) of specifieke afvalstoffen (o.a. batterijen, gasflessen, …) die een gezondheids- of veiligheidsrisico kunnen betekenen.

Milieu-aspect

De performantie van de inrichting wordt verbeterd. Een continue en veilige werking wordt gegarandeerd.

Financiële aspecten

Opleidingen en trainingen vergen een extra kost, maar daartegenover staat een efficiëntere werking.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Inzet van gekwalificeerd personeelJa
  • Legende