Breekinstallaties

Het breekproces bij de breekinstallaties kan herleid worden tot drie grote processtappen (Figuur 17):

Het M.B. eenheidsreglement gerecycleerde granulaten is van toepassing voor de certificatie van gerecycleerde granulaten. Gezien het belang van het Eenheidsreglement voor de werking van de brekers zal deze waar nodig aangehaald worden. Voor de bepalingen in het Eenheidsreglement verwijzen we naar het Ministerieel Besluit zelf. Voor de verwerking van puin tot gerecycleerde granulaten die voldoen aan de voorwaarden van VLAREMA bestaat de bewerkingsinstallatie uit de volgende basiselementen:

  1. een geijkte weeginstallatie (tenzij anders vermeld in de milieuvergunning). Bij afvoer vanaf een bouw- of sloopwerf moet de weeginstallatie permanent aanwezig zijn tot alle gerecycleerde granulaten afgevoerd zijn;
  2. een voorafzeving (niet vereist bij freesasfalt);
  3. een breekinstallatie (indien van toepassing);
  4. een zeefinstallatie;
  5. een webgebaseerd informatiesysteem dat moet gekoppeld zijn met een GPS-volgsysteem dat autonoom en draadloos informatie doorstuurt naar een centrale server die door VITO wordt beheerd. Deze informatie dient toe te laten de positie van de installatie correct te bepalen, het al dan niet actief zijn van de installatie, de productieperiode (datum en tijdstip) na te gaan, de goede werking van het webgebaseerd informatiesysteem te valideren en frauduleuze handelingen met het systeem te detecteren. Het al dan niet actief zijn van de installatie moet op een onafhankelijke manier geregistreerd worden, zonder enige elektronische interactie met de installatie zelf. Bijkomende informatie kan via SMS berichten doorgestuurd worden en wordt vanuit het GPS volgsysteem geüpload naar de centrale server. Eindgebruikers (de overheid, de certificatie-instellingen en de certificaathouder) hebben uitsluitend leesrechten op de centrale server waarmee ze status informatie kunnen opvragen. De gegevens moeten bijgehouden en opgelijst worden in een centrale databank die online beschikbaar is voor de certificatie-instelling en de toezichthouder.

Figuur 17: Werking van een puinbreekinstallatie op een vaste inrichting

Naargelang de aard van het aanvaarde puin worden de basiselementen van een bewerkingsinstallatie uitgebreid met de volgende voorzieningen:

  • voor puin dat staal bevat: een magneetafscheider;
  • voor puin met een beperkte hoeveelheid onzuiverheden: de nodige inrichtingen (bijv. windzifter, afzuiginstallatie, waterbak, ...) om de afvalstoffen af te scheiden en op te slaan.

Deze bijkomende voorzieningen worden ingebouwd in de bewerkingsinstallatie na de voorafzeving en de eerstvolgende mechanische behandeling.