Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen

Beschrijving

Het gebruik van een actief koolfilter voor de behandeling van contactwater is gebaseerd op het principe van adsorptie van het oplosmiddel (en andere verontreinigingen) aan actieve kool. Het contactwater wordt door de actieve kool geleid, waarbij een goede uitwisseling tussen kool en water van groot belang is. Factoren die een goede uitwisseling bevorderen zijn de korrelgrootte van de actief kool, het juiste type actief kool voor het gebruikte oplosmiddel, de verblijftijd van het water in het koolbed en de concentratie oplosmiddel in het contactwater. Door adsorptie wordt het oplosmiddel verplaatst van het water naar de actieve kool. Het is aangewezen twee of meer actief koolfilters achter elkaar te plaatsen, zodat de oplosmiddelconcentratie in het water stapsgewijs vermindert.

Vaak wordt gebruik gemaakt van een huursysteem voor deze filters. Hierbij worden meestal 2 filters in cascade geplaatst. De vervanging van de filters gebeurt standaard om de 6 maanden. Hierbij wordt de eerste filter opgehaald, de tweede filter wordt de eerste filter en een nieuwe filter wordt als laatste geplaatst. De filters die door het verhuursysteem van Sinclean gebruikt worden kunnen tot 1200 liter contactwater zuiveren. Het voordeel van huren ten opzichte van kopen is dat het droogkuisbedrijf zijn apparaat niet zelf moet onderhouden.

Toepasbaarheid

Contactwaterbehandeling is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven. Een actief koolinstallatie is een eenvoudige en breed inzetbare techniek.

Milieu- aspecten

Het contactwater bevat na reiniging mogelijks nog oplosmiddel in concentraties boven het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (voor PER 10 µg/l). Conform VLAREM geldt het indelingscriterium gevaarlijke stoffen als lozingsnorm, tenzij een andere lozingsnorm is opgenomen in de vergunning. Meetstalen genomen in het kader van BPBP tonen aan dat het contactwater het indelingscriterium gevaarlijkse stoffen regelmatig overschrijdt.

Lozen van onvoldoende gezuiverd contactwater is een belangrijke oorzaak voor bodemverontreiniging. Een niet correct toegepaste filtratie of slecht onderhouden actief koolfilter zuivert het contactwater onvoldoende. In contactwater dat geruime tijd stilstaat, zakt PER naar de bodem. Indien deze fractie mee door de actief koolfilter wordt gegoten, zal puur PER door de filter gaan. Er is de mogelijkheid om het contactwater te laten analyseren maar dit zorgt voor bijkomende kosten.

Het met oplosmiddel verzadigde actieve kool dient afgevoerd te worden naar erkende verwerkers.

Emissie naar lucht is mogelijk vanuit (openstaande) opslagvaten (contactwater, destillatieslib, ...) en tijdens de manuele verwijdering van de filters. De emissie van oplosmiddel naar de lucht ten gevolge van contactwaterbehandeling zijn eerder beperkt in vergelijking met de emissie die optreden bij het reinigingsproces.

Financiële aspecten

Er zijn enkel financiële gegevens gekend van de verhuurservice voor waterfilters met actieve kool. De verhuurprijs bedraagt ongeveer 200 euro per vervanging. (Bron: persoonlijke communicatie SINCLEAN, 2018). Bij aankoop van de installatie moet er naast het aankoopbedrag van de installatie en de filters ook rekening gehouden worden met de aankoop van aktief kool en de kost voor het afvoeren van het verzadigde afval.

Aandachtspunt: verontreinigingen in het contactwater (bv. zeep, olie) of pure PER in het contactwaterbehandelingsapparaat kunnen ertoe leiden dat de kool al in een vroeger stadium verzadigd is.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturenNee 1
  • Legende

1 Het zuiveren van contactwater via actief koolfilter geeft te weinig garanties naar voldoende zuiverheid van het afvalwater tenzij gebruik gemaakt wordt van extra metingen en/of controle door een externe firma.