Behandeling van het contactwater

Een droogkuismachine van de 5e generatie produceert ruwweg 1 liter contactwater per dag, of ongeveer het equivalent van 1 emmer per week (persoonlijke communicatie droogkuisbedrijven, 2018 en enquête VLABOTEX, 2018).

Na de dubbele waterafscheider is de aanwezige hoeveelheid oplosmiddel in het contactwater nog relatief groot. In geval van PER bevat het contactwater nog 160 mg PER/l bij 20°C volgens de theoretische oplosbaarheid van PER in water (Bron: Carlroth, 2018).

In de praktijk kan het contactwater zelfs meer oplosmiddel bevatten dan de theoretische oplosbaarheid. Dit is onder andere mogelijk als het contactwater onzorgvuldig afgelaten wordt uit de waterafscheider. De scheidingslaag tussen water en oplosmiddel, waarin nog veel oplosmiddel opgelost zit, verdwijnt dan meestal mee met het contactwater. Of in drukke periodes kan het afvalwater niet voldoende tijd krijgen om een volledige scheiding van oplosmiddel en contactwater te bekomen. Het water heeft dan ook een hogere temperatuur, waardoor de oplosbaarheid van het oplosmiddel in water hoger is.

Het lozen van PER houdend contactwater was in het verleden een belangrijke oorzaak van bodemverontreiniging. PER-verontreinigingen zijn meestal ontstaan rondom de bedrijfsriolering, vóór de aansluiting op de gemeentelijke riolering. Op die plaats heeft zich nog weinig vermenging voorgedaan en is ook regelmatig sprake van niet-optimale doorstroming. Daardoor kan PER bezinken en via lekkage of diffusie in de bodem terechtkomen. Kleine verstoppingen vergroten deze kans. Lozing van ongezuiverd contactwater moet dus best vermeden worden. Het lozen van contactwater is volgens VLAREM verboden als de concentratie aan oplosmiddel hoger is dan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (voor PER 10 µg/l), tenzij een andere lozingsnorm is opgenomen in de vergunning.

Voor de behandeling van het contactwater heeft een droogkuisbedrijf de keuze tussen het zelf te behandelen door middel van een actief koolfilter alvorens te lozen of het contactwater te laten ophalen door een erkend verwerker.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
  • Legende

1 Het zuiveren van contactwater via actief koolfilter geeft te weinig garanties naar voldoende zuiverheid van het afvalwater tenzij gebruik gemaakt wordt van extra metingen en/of controle door een externe firma.