Milieuaspecten

Voordat drukwerk volledig afgewerkt bij de eindgebruiker terecht komt, worden een aantal productiestappen doorlopen. De grond- en hulpstoffen die hiervoor gebruikt worden, samen met de afvalstoffen en de mogelijke emissies die tijdens de productieprocessen ontstaan, worden in het deel "Milieuaspecten" uitgebreider behandeld. Zodra het drukwerk is afgewerkt, gebruikt en afgedankt, kan het nadien (gedeeltelijk) worden gerecycleerd en hergebruikt in een van de productiestappen. De materiaalkringlopen worden kort besproken waarbinnen de productie van drukwerk een plaats heeft. Vervolgens wordt de stand van zaken opgemaakt van de emissies naar lucht en water en van het energieverbruik in de grafische sector. Figuur 1 geeft een overzicht van de grond- en hulpstoffen die gebruikt worden bij het grafische proces en van de afvalstoffen en emissies naar water en lucht die hierbij optreden.

Figuur 1: Gebruikte grond- en hulpstoffen en geproduceerde afvalstoffen en emissies bij het grafisch proces.