Opslag in geschikte recipiënten

Beschrijving

Oplosmiddelen moeten opgeslagen worden in recipiënten die luchtdicht, voldoende sterk en geschikt zijn voor het opslaan van het oplosmiddel opdat emissies en lekkages ten gevolge van opslag vermeden worden.

Daarnaast wordt aanbevolen om alle ontvlekkers ter hoogte van de voor- of nabehandelingstafel in recipiënten van max. 1 liter op te slaan.

Toepasbaarheid

Opslag is geschikte recipiënten is toepasbaar bij alle droogkuisbedrijven.

VLAREM II, artikel 5.41.2.5, 1° stelt dat oplosmiddelen opgeslagen moeten worden in recipiënten die luchtdicht, voldoende sterk en geschikt zijn voor het opslaan van het oplosmiddel. Door oplosmiddel vervuild vloeibaar en vast afval moet in een luchtdichte, onbrandbare en oplosmiddelbestendige recipiënt van maximaal 200 liter opgeslagen worden. Afvalstromen van verschillende oplosmiddelen mogen niet gemengd worden.

Milieuaspecten

Geschikte recipiënten voorkomen emissies naar de lucht en lekkages naar de bodem.

Financiële aspecten

De prijs voor verpakking is meestal inbegrepen in de aankoopkost van het oplosmiddel en de afvoerkost van het solventhoudend afval.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Opslag in geschikte recipiëntenJa
  • Legende