Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur

Beschrijving

De bepaling van het einde van het droogproces is belangrijk met betrekking tot de vergrendeling van de laaddeur opdat de machine niet vroegtijdig geopend kan worden en de emissies ten gevolge van het uitladen van de machine en het verdampen van het laatste oplosmiddel uit het textiel na het uitladen beperkt blijven. Het droogproces wordt echter beïnvloed door meerdere factoren:

 • Beladingsgraad van de machine;
 • Type textiel;
 • Goede werking filters;
 • Temperatuur diepkoeling;
 • Goede werking actief koolfilter (enkel PER).

Bijgevolg is de droogtijd geen vaste periode en is het mogelijk dat zelfs bij een VLAREM conforme machine de emissies hoger zijn dan toegelaten. We onderscheiden volgende systemen voor het bepalen van het einde van het droogproces (zie Werking van de machine tijdens de verschillende processtappen ):

 • Fase 1 diepkoeling:

 • Vooraf ingestelde droogtijd;
 • Gebruik maken van een droogsensor;
 • Fase 2: aktief koolfilter (enkel bij PER machines):

 • Vooraf ingestelde droogtijd;
 • Meting van de PER concentratie in de drooglucht van de trommel (Duits systeem).

Toepasbaarheid

Zowel bij nieuwe als bij bestaande machines is het mogelijk om een droogsensor of interne meting in te bouwen. De meeste moderne machines beschikken reeds over een droogsensor. Bij bestaande machines vereist deze ombouw extra werkuren waardoor de prijs snel kan oplopen. Het Duits systeem is enkel toepasbaar bij PER machines.

Milieuaspecten

Door gebruik te maken van verschillende reinigingsprogramma’s kan de impact van het type textiel op de droogtijd deels opgevangen worden. Echter de hoeveelheid belading en/of een mix van textielsoorten maken dat de droogtijd sterk kan variëren. Het gebruik van een vooraf ingestelde tijdslimiet biedt bijgevolg geen afdoende garanties naar emissiewaarden op het einde van het droogproces.

Een droogsensor garandeert dat de eerste droogfase voldoende lang wordt aangehouden waardoor fase 2 normaalgezien het gewenste resultaat bereikt ongeacht de gebruikte methode. Een interne PER meting in fase 2 garandeert dat de laaddeur pas ontgrendeld wordt bij een voldoende lage PER-concentratie ongeacht de methode gebruikt in fase 1. Bij gebruik van een vooraf ingestelde droogtijd in fase 2 wordt er verder gedroogd gedurende een vaste tijd waarbij normaalgezien het gewenste resultaat gehaald wordt. Dit is echter enkel gegarandeerd indien in fase 1 een droogsensor wordt gebruikt.

Emissies bij het uitladen zijn bijgevolg beperkt bij gebruik van een droogsensor in fase 1 en/of een intern meetsysteem in fase 2. Het Duits systeem (interne PER meting) garandeert een maximale concentratie van 2 g PER/m³ op het einde van het droogproces. Voor de droogsensor wordt geen grenswaarde gegeven gezien er geen meting is van de concentratie. Volgens ILSA is de concentratie van de door hen verkochte systemen (= met droogsensor en zonder PER meting) op de Duitse markt lager dan 5 g/m³ op het einde van het droogproces. (Bron: persoonlijke communicatie aanbieders droogkuismachines, 2018). Aanwezigheid van vuil of stofdeeltjes die oplosmiddel vasthouden, verlengen de droogtijd en bijgevolg bieden deze systemen een positieve invloed op de veiligheid.

Een voldoende lang droogproces zorgt eveneens dat het oplosmiddel maximaal gerecupeerd wordt. Anderzijds betekent een langer droogproces een hoger energieverbruik.

Financiële aspecten

Bij nieuwe machines is de meerprijs voor een droogsensor in het luchtkanaal verwaarloosbaar (200 tot 300 euro). De prijs voor ombouw wordt voornamelijk bepaald door het aantal werkuren en kan wel snel oplopen.

De meerprijs voor het Duitse systeem bedraagt 5.000–10.000 euro (persoonlijke communicatie aanbieders droogkuismachines, 2017).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende

1 Een vooraf ingestelde droogtijd voor fase 1 is geen BBT omdat er een beter alternatief beschikbaar is als BBT, namelijk het gebruik van een droogsensor.

2 Meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor is BBT voor alle nieuwe installaties, voor bestaande installaties is de ombouw te duur.

3 Het gebruik van een meetsysteem om de concentratie te bepalen is een volwaardig alternatief voor de droogsensor maar het extra milieuvoordeel ten opzichte van de droogsensor is onvoldoende gekend en er is wel een aanzienlijke meerkost waardoor dit niet financieel haalbaar wordt geacht voor elke bedrijfssituatie.