Reinigen door middel van professionele natreiniging

Procesbeschrijvng

Professionele natreiniging is een relatief nieuwe (begin jaren 90) reinigingsmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van water en detergenten in plaats van chemische oplosmiddelen. Hoewel bij natreiniging gereinigd wordt in water, mag het proces niet verward worden met natwassen. Natreiniging verschilt van wassen vooral door de mate van beweging en rotatie van het textiel gedurende het reinigingsproces. Deze beweging en rotatie zijn bij natreiniging aanzienlijk minder heftig dan bij wassen, waardoor natreiniging een veel milder proces is.

Bij professionele natreiniging wordt er gereinigd in al dan niet aparte reinigings- en droogmachines en wordt er gebruik gemaakt van speciale reinigingsversterkers (mengsels van oppervlakte-actieve stoffen met o.a. kleurstabilisatoren, microbiociden, geurstoffen). De mechanische actie (trommelbeweging) tijdens de natreiniging is zeer beperkt en is te vergelijken met af en toe een schommelbeweging. Speciaal uitgekiende wasproducten die tegelijkertijd een vezelbeschermende en krimpremmende werking hebben, worden in exacte hoeveelheden automatisch gedoseerd. Het risico op krimp wordt geminimaliseerd door het gebruik van zeer complexe droogtumblers die het textiel tot op de juiste restvochtigheid droogt.

Toepasbaarheid

Doordat de reiniging van textiel bij lage temperaturen en met een zeer geringe mechanische belasting gebeurt, en dankzij de inzet van speciale reinigingsproducten, is natreiniging ook toepasbaar voor teer en kwetsbaar textiel, dat normaal niet in water gewassen mag worden, bijvoorbeeld door de krimpgevoeligheid. Echter dit geldt niet voor alle textiel. De techniek is nog onvoldoende gekend om te bepalen welke textielsoorten hiervoor in aanmerking komen en welke op lange termijn toch negatieve gevolgen ervaren van de natreiniging.

Milieuaspecten

Omdat water als oplosmiddel wordt gebruikt, vindt bij natreiniging –in tegenstelling tot bij conventionele droogkuistechnieken– geen emissie naar de lucht plaats (uitgezonderd de emissie ten gevolge van het gebruik van ontvlekkers in voorbehandeling en/of afwerking).

De twee belangrijkste milieuaspecten van natreiniging zijn watergebruik en lozing van proceswater. Daarnaast dient ook het gebruik van speciale reinigingsversterkers vermeld te worden. De reinigingsversterkers die op de markt verschijnen, moeten voldoen aan Europese richtlijnen, zoals de garantie van een minimale biologische afbreekbaarheid. Hierdoor heeft professionele natreiniging veel minder kans op potentiële bodemverontreiniging dan PER-reiniging.

Aangezien er geen solventafval is, genereert professionele natreiniging minder afval dan reinigen met andere solventen. Afval en reststoffen ontstaan in de pluizen- en speldenfilters.

Natreiniging verbruikt ongeveer 20% minder energie dan reiniging met PER (Onasch, 2011).

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend met betrekking tot de natreiniging. Voor de operationele kosten zal de energiekost lager zijn maar het waterverbruik hoger.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Reinigen door middel van professionele natreinigingJa 1
  • Legende

1 Omschakeling naar professionele natreiniging is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen. Mogeijks kan ook niet alle textiel via professionele natreiniging gereinigd worden.