Continue destillatie

Beschrijving

Bij continue destillatie wordt het oplosmiddel gedurende het gehele reinigingsproces gedestilleerd, waardoor steeds met zuiver oplosmiddel wordt gewerkt en vergrauwing van het textiel wordt vermeden. Bij reinigen zonder continue destillatie wordt het oplosmiddel meestal één keer per dag gedestilleerd en wordt eerst het lichtgekleurde textiel gereinigd om geleidelijk aan over te schakelen naar donkerder textiel (dat minder hinder ondervindt van vervuild oplosmiddel en bijhorende vergrauwing). In sommige gevallen wordt er gewerkt met aparte solventtanken en bijhorende kleurenfilters en is er geen destillatie nodig of kan er minder vaak gedestilleerd worden (zie Werking van de machine tijdens de verschillende processtappen).

Bij gebruik van aanslibfilters of centrifugerende filters kan er ook actief koolpoeder toegevoegd worden aan de filters voor de ontkleuring van het oplosmiddel om het vergrauwen van het textiel te vermijden. Dit kan niet bij gebruik van ecologische filters. (zie Werking van de machine tijdens de verschillende processtappen).

Het gevaar op overkoken van het destillaat is kleiner bij een continue destillatie, aangezien er steeds een beperkte hoeveelheid tegelijk gedestilleerd moet worden.

Toepasbaarheid

Continue destillatie is toepasbaar in alle droogkuismachines.

Milieuaspecten

Een continue destillatie heeft een stijging van het elektriciteitsverbruik tot gevolg, maar heeft als voordeel dat het oplosmiddel langer proper blijft, minder vaak vervangen moet worden én dat er minder afvalfilters gegenereerd worden.

Financiële aspecten

Een continue destillatie heeft een verhoogd energieverbruik waardoor dit niet interessant is voor kleine droogkuisbedrijven waarbij de destillatie werkt op elektriciteit. Bij grotere bedrijven waar een stoomnetwerk aanwezig is, is de financiële impact veel kleiner.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Continue destillatievgtg 1
  • Legende

1 Niet altijd is continue destillatie de beste milieu/economische oplossing. Het werken met 2 of 3 solventtanken of het reinigen van licht wasgoed naar donkerwasgoed met éénmalige destillatie zijn volwaardige alternatieven voor deze technologie.