Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die in laboratoria geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken worden besproken per milieudiscipline: water, afvalwater, energie, afval/nevenstromen, lucht/geur/stof, bodem, geluid/trillingen, chemicaliën.

De informatie in dit deel vormt de basis waarop de BBT-evaluatie zal gebeuren. Het is dus niet de bedoeling om reeds in dit deel (Beschikbare Milieuvriendelijke Technieken) een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een techniek in dit deel besproken wordt, betekent m.a.w. niet per definitie dat deze techniek BBT is.

 

In de onderstaande paragrafen worden de milieuvriendelijke maatregelen voor elk van de bovenvermelde milieuaandachtspunten besproken.

Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

 • beschrijving van de techniek;
 • toepasbaarheid of technische haalbaarheid van de techniek;
 • milieuvoordeel van de techniek;
 • financiële aspecten van de techniek
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Waterverbruik
Waterbeheer en good housekeepingJa 1
Het juiste water voor de juiste toepassing gebruikenJa
Een centraal verdelingsnet van water van hoge kwaliteitvgtg 2
Afzonderlijke filterunits vgtg 3
Vervang waterverbruikende toestellen zoveel mogelijk door andere technologieJa
Waterstraalpomp vervangen door een vacuümpompJa
Vaatwastoestel vervangen door een ultrasoon badvgtg 4
Aandacht voor efficiëntie en verbruik bij de aankoop van waterverbruikende toestellenJa
Bij een significante koeltevraag een gesloten koelwatersysteem gebruikenJa
Een afzonderlijke koelunitvgtg 5
Een centraal ijswatercircuitvgtg 6
Afvalwater
Preventieve maatregelen en good housekeepingJa
Het opstellen en implementeren van een systeem voor selectieve inzameling van vloeibare laboratoriumafvalstoffenJa 7
Noodstop op lozingspuntvgtg 8
Behandelen van reactievloeistoffenvgtg 9
End of pipe waterzuiveringvgtg 10
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen
Niet verontreinigd koelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwaterJa
Niet verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwaterJa 11
Huishoudelijk afvalwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwaterJa 12
Energie
Energiemanagement en good housekeepingJa
Bewustmaking energiegebruik aan personeelJa
Flexibel ruimtegebruik en modulaire opbouwvgtg 13
Ventilatie en zuurkasten
HVAC installatie zoveel mogelijk centraliserenJa
Optimaliseren van de circulatiegraadJa
Optimaliseren van de luchtbehoefte: VAV zuurkastenvgtg 14
Frequentiegestuurde motoren gebruiken voor de HVAC installatievgtg 15
Opslag van chemicaliën in chemiekasten, niet in zuurkastenJa 16
Warmteterugwinning bij ventilatie zoveel mogelijk toepassenJa
Waar mogelijk kantoorlucht hergebruiken voor ventilatie laboratoriaJa
Bypass op warmterecuperatie bij ventilatie waar mogelijk toepassenJa 18
Energiebesparing op aard en gebruik van apparatuur
Gebruikstijd en stand-by tijd van apparaten beperkenJa 19
Optimaal beheer van de warmteontwikkeling door apparatuurJa
Aandacht voor energie-efficiëntie bij de aanschaf van apparatuurJa
Efficiëntie van apparatuur waar mogelijk verbeterenJa
Optimaal gebruik maken van daglichtJa
Afval
Preventieve maatregelen en good housekeepingJa
Vervang of vermijd gevaarlijke producten zoveel mogelijkJa
Inventariseren van chemicaliënJa
Doseersysteem op chemicaliën zoveel mogelijk toepassen om verspilling te voorkomenJa
Microschaal experimenten, waar toegestaan, zoveel mogelijk toepassenJa
Vast afval zoveel mogelijk selectief inzamelen en afvoerenJa 21
Lucht/geur/stof
Preventie en VOS reducerende maatregelen
Preventieve maatregelenJa 22
Optimaliseren van de vacuümverdampersvgtg 23
Afvalvaatjes voorzien van afsluitingJa
End-of-pipe maatregelen
Zuivering van afvoerluchtNee
Centraal vacuümnet met zuiveringNee 24
Bodem
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • +/--
  Enerzijds zeer negatief, anderzijds positief effect
 • +/-/--
  Positief, negatief of zeer negatief effect
 • -/0
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect

1 Voor specifieke toepassingen en indien de kwaliteit van het gewassen glaswerk voldoende is

2 Enkel geschikt voor labo’s met een grote vraag naar water van hoge (of verschillende) kwaliteit.

3 Steeds BBT indien 'Een centraal verdelingsnet van water van hoge kwaliteit’ geen BBT is.

4 Enkel voor specifieke toepassingen en indien de kwaliteit van het gewassen glaswerk voldoende is.

5 BBT als de koeltevraag plaatselijk is en indien ‘Een centraal ijswatercircuit’ geen BBT is.

6 Indien de koeltevraag groot genoeg is, het technisch mogelijk is en indien de infrastructuur het toelaat.

7 Steeds BBT indien ‘4.2.2b een centraal verdelingsnet van water van hoge kwaliteit’ geen BBT is

8 Enkel voor die specifieke exploitaties waar de infrastructuur het toelaat (als er een buffertank en een elektrische pomp voorzien wordt of aanwezig is), indien het compatibel is met het lozingspunt (bv onderlopen van riolering vermijden) en het tegen een aanvaardbare kost kan geïmplementeerd worden.

9 Enkel voor die specifieke gevallen waar de totale milieu-impact verminderd wordt door de techniek toe te passen, tegen een aanvaardbare kost.

10 Voor labo’s met verhoogde CZV, BZV, Nt of Pt concentraties (gewoonlijk afkomstig van het sanitaire afvalwater) is het BBT om een secundaire zuivering te installeren voor lozers op oppervlaktewater. Voor zware metalen en AOX gaat de voorkeur naar preventieve maatregelen.

11 Enkel voor die specifieke exploitaties waar de infrastructuur het toelaat (als er een buffertank en een elektrische pomp voorzien wordt of aanwezig is), indien het compatibel is met het lozingspunt (bv onderlopen van riolering vermijden) en het tegen een

12 Enkel geschikt voor labo’s met een grote vraag naar water van hoge (of verschillende) kwaliteit

13 BBT voor bestaande gebouwen indien dit technisch haalbaar is en indien de infrastructuur dit toelaat. Voor nieuwbouw of grondige renovatie is dit steeds BBT.

14 Enkel bij nieuwe exploitaties of bij verbouwing of vernieuwing van bestaande exploitaties en indien de HVAC installatie dit technisch toelaat.

15 Enkel bij nieuwe exploitaties of bij verbouwing of vernieuwing van bestaande exploitaties en indien de HVAC installatie dit technisch toelaat en het luchtdebiet groot genoeg is.

16 Als dit technisch mogelijk is aan een verantwoorde kost

17 In het begin heeft een actief koolfilter een gunstig effect op de waterkwaliteit (ook naar veiligheid toe), maar de filter kan op temijn een broeihaard worden voor bacteriën, wat negatief is voor de veiligheid.

18 Indien de koeltevraag groot genoeg is, het technisch mogelijk is en indien de infrastructuur het toelaat

19 BBT voor bestaande gebouwen indien dit technisch haalbaar is en indien de infrastructuur dit toelaat. Voor nieuwbouw of grondige renovatie is dit steeds BBT

20 Er dient steeds beoordeeld te worden of dit technisch en kwalitatief mogelijk is. Sommige procedures vereisen het gebruik van bepaalde producten.

21 Enkel bij nieuwe exploitaties of bij verbouwing of vernieuwing van bestaande exploitaties en indien de HVAC installatie dit technisch toelaat

22 Enkel bij nieuwe exploitaties of bij verbouwing of vernieuwing van bestaande exploitaties en indien de HVAC installatie dit technisch toelaat en het luchtdebiet groot genoeg is

23 Als dit technisch mogelijk is aan een verantwoorde kost.

24 BBT als de koeltevraag plaatselijk is en indien ‘4.2.5b een centraal ijswatercircuit’ geen BBT is