Buffertank

Beschrijving

Omdat hemelwater nooit in een continu stroom wordt aangevoerd is het belangrijk om piekdebieten te bufferen. Er wordt daarom ook aandacht besteed aan buffercapaciteit die het hemelwater opvangt vooraleer het naar de zuiveringsinstallaties wordt gepompt. Het doel van een buffer is het leveren van een constant debiet (en een zo constant mogelijke kwaliteit, hoewel dit moelijker is bij hemelwater) aan de volgende zuiveringsstappen. Een bufferbekken ontlast dus de zuiveringsinstallatie waardoor de werkingstijd van de installatie verhoogd wordt (WASS, 2010). Een pomp zorgt voor het doorpompen van een constant debiet naar de volgende zuiveringsstap. Dit constant debiet is bijvoorbeeld belangrijk wanneer er chemicaliën gedoseerd moeten worden aan het te zuiveren afvalwater (Blondeel et al., 2014), maar ook voor de goede werking van bijvoorbeeld een nageschakeld bezinkingsbekken of biologische zuivering, of flotatie (WASS, 2010).

Voor meer informatie over de dimensionering van het bufferbekken, verwijzen we naar Bijage 3 van de BBT-studie.

Toepasbaarheid

De installatie van een buffer is technisch toepasbaar voor de bedrijven in de sector. Afhankelijk van de beschikbare ruimte, kan een buffer ondergronds of bovengronds geïnstalleerd worden. Bij de aanleg van een nieuw werf of grote verbouwingen kan gemakkelijker gekozen worden voor een ondergrondse buffer dan bij een bestaand werf.

Milieuaspecten

Er zijn geen hulpstoffen nodig en er komt geen reststof vrij. Het grote voordeel is echter de ontlasting van de zuiveringsinstallatie waardoor de werkingstijd van de installatie verhoogd wordt. Daarnaast worden ook pieklozingen bij hevige regenval afgevlakt.

Financiële aspecten

Meestal zijn buffertanks ontworpen in beton. Naar gelang de bron wordt voor bovengrondse buffers een kostprijs van €120 tot €270 per m³ buffervolume geschat (Tchobanaglous et al., 2003; Polders et al., 2007; offertes via bedrijven). Uitgegraven bufferbekkens met een waterdicht zeil zijn goedkoper (Blondeel et al., 2014). Ondergrondse betonnen buffers zijn dan weer duurder. Ook buffers in andere materialen dan beton zijn meestal duurder: zo rapporteerde WASS (2010) een kost van 50 000 € voor een gesloten polyester buffer met roerwerk van 100 m³.
Naast de aankoop van de buffer zelf, zijn er significante kosten verbonden aan de voorbereiding en plaatsing, aan plaatsverliezen en aan uitbating. Voor de evaluatie van de economische haalbaarheid voor micro, kleine, middelgrote en grote bedrijven verwijzen we naar Bijlage 5 van de BBT-studie. Vermits een buffer geïnstalleerd wordt in functie van nageschakelde zuiveringstechnieken, wordt de economische haalbaarheid ook best voor de combinatie buffer – nageschakelde technieken beoordeeld.
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Buffervgtg 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Enkel positief effect op afvalwaterkwaliteit in combinatie met nageschakelde waterzuiveringstechnieken.

2 Enkel BBT indien secundaire en tertiaire waterzuiveringstechnieken BBT zijn.