Technieken ter beperking (zuivering) van verontreinigd hemelwater

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Technieken ter beperking (zuivering) van verontreinigd hemelwater
Voorzuivering: slibvang en oliewaterafscheiderJa
Regelmatig ledigen en reinigen van slibvang en oliewaterafscheiderJa
Buffervgtg 2
Geschikte combinatie van secundaire en tertiaire waterzuiveringstechnieken 3vgtg 6
Goede opvolging en onderhoud van de waterzuiveringsinstallatieJa
Hergebruik hemelwatervgtg 7
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Enkel positief effect op afvalwaterkwaliteit in combinatie met nageschakelde waterzuiveringstechnieken.

2 Enkel BBT indien secundaire en tertiaire waterzuiveringstechnieken BBT zijn.

3 Voorbeelden van gebruikte combinaties zijn zandfiltratie plus actief kool of coagulatie/flocculatie plus actief kool, volgend op een buffer en voorzuivering.

4 Bij de technieken coagulatie/flocculatie en actief kool worden er chemicaliën verbruikt. Ook bij biologische zuivering kan bijdosering van nutriënten nodig zijn.

5 Niet alle mogelijke waterzuiveringstechnieken zijn haalbaar voor elk bedrijf. Voor kleine bedrijven achten we een secundaire en tertiaire zuivering niet economisch haalbaar, voor grote bedrijven wel. Voor de uitgebreide evaluatie van de economische haalbaarbeid voor micro, kleine, middelgrote en grote bedrijven verwijzen we naar Bijlage 5. Aanbevelingen voor de vertaling van de grens tussen klein en groot van economische naar milieutechnische termen worden gegeven in Hoofdstuk 6 en Bijlage 6.

6 Geen BBT voor kleine bedrijven owv beperkte economische haalbaarheid. Voor grotere bedrijven in het algemeen wel BBT. De geschikte combinatie moet echter op bedrijfsniveau geëvalueerd worden, rekening houdend met wat technisch mogelijk en economisch aanvaardbaar is voor het bedrijf. Sommige bedrijven kunnen ook met een goed preventiebeleid, voorzuivering en buffer reeds een voldoende kwaliteit van het afvalwater behalen.

7 Dit is afhankelijk van de zaken waarvoor het bedrijf water nodig heeft en van de kwaliteit van het (gezuiverde) hemelwater.