Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die bij afvalopslag geïmplementeerd kunnen worden om verontreiniging van hemelwater te voorkomen of te beperken. Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

- beschrijving van de techniek;
- toepasbaarheid van de techniek;
- milieuvoordeel van de techniek;
- financiële aspecten van de techniek.

Deze maatregelen zijn onder andere geïnspireerd op de “Best Management Practices” (BMP) die in de Verenigde Staten vastgelegd zijn voor schroot- en afvalrecyclage-installaties (EPA, 2012). Ze werden aangevuld met andere literatuur en informatie uit bedrijfsbezoeken. De technieken ter voorkoming van verontreinigd hemelwater gaan van een passend acceptatiebeleid, over de inrichting van het terrein, tot de procedures om met de activiteiten en materialen om te gaan. Daarna worden de “end-of-pipe” technieken besproken die gebruikt kunnen worden om het verontreinigd hemelwater te zuiveren.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Zie paragraaf 4.2.4 voor de toepasbaarheid van deze maatregel

2 Overkappen van het volledige opslagterrein is economisch niet haalbaar, noch voor kleine, noch voor grote bedrijven. Een selectie van de meest vervuilende activiteiten die binnen kunnen gebeuren is daarom wenselijk. Soms hangt het hier ook af van het al dan niet verkrijgen van een bouwvergunning voor een voldoende hoge hal waarin met de machines gewerkt kan worden.

3 Dit is BBT bij de (her)aanleg van een terrein, maar technisch en economisch moeilijk haalbaar bij bestaande verharde terreinen.

4 Er dienen wel voorzorgsmaatregelen genomen te worden om Legionella-besmetting bij werknemers te voorkomen.

5 Wanneer de mogelijke maatregelen reeds op sectorniveau onderzocht zijn (zoals in deze BBT-studie) is het minder zinvol om nog op bedrijfsniveau een apart plan op te stellen. Wanneer in de toekomst nieuwe verontreinigingen of nieuwe bronnen van verontreinigingen geïdentifceerd worden, kan het wel nuttig zijn om preventieplannen op te stellen om de problematiek onder controle te krijgen. De sector geeft aan ook in dat geval de voorkeur te geven aan een aanpak op sectorniveau.

6 Enkel positief effect op afvalwaterkwaliteit in combinatie met nageschakelde waterzuiveringstechnieken.

7 Enkel BBT indien secundaire en tertiaire waterzuiveringstechnieken BBT zijn.

8 Voorbeelden van gebruikte combinaties zijn zandfiltratie plus actief kool of coagulatie/flocculatie plus actief kool, volgend op een buffer en voorzuivering.

9 Bij de technieken coagulatie/flocculatie en actief kool worden er chemicaliën verbruikt. Ook bij biologische zuivering kan bijdosering van nutriënten nodig zijn.

10 Niet alle mogelijke waterzuiveringstechnieken zijn haalbaar voor elk bedrijf. Voor kleine bedrijven achten we een secundaire en tertiaire zuivering niet economisch haalbaar, voor grote bedrijven wel. Voor de uitgebreide evaluatie van de economische haalbaarbeid voor micro, kleine, middelgrote en grote bedrijven verwijzen we naar Bijlage 5. Aanbevelingen voor de vertaling van de grens tussen klein en groot van economische naar milieutechnische termen worden gegeven in Hoofdstuk 6 en Bijlage 6.

11 Geen BBT voor kleine bedrijven owv beperkte economische haalbaarheid. Voor grotere bedrijven in het algemeen wel BBT. De geschikte combinatie moet echter op bedrijfsniveau geëvalueerd worden, rekening houdend met wat technisch mogelijk en economisch aanvaardbaar is voor het bedrijf. Sommige bedrijven kunnen ook met een goed preventiebeleid, voorzuivering en buffer reeds een voldoende kwaliteit van het afvalwater behalen.

12 Dit is afhankelijk van de zaken waarvoor het bedrijf water nodig heeft en van de kwaliteit van het (gezuiverde) hemelwater.