Zo veel mogelijk gescheiden houden van het verontreinigde en niet-verontreinigd hemelwater

Beschrijving

Voor schrootverwerking en sloperijen is dit reeds BBT (Polders et al., 2007), maar ook voor de andere activiteiten maakt dit deel uit van het principe beschreven in de ‘Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen’. Het algemeen uitgangsprincipe is namelijk dat het niet-verontreinigd hemelwater:

 • in eerste instantie maximaal nuttig moet gebruikt worden;
 • in tweede instantie – indien mogelijk – moet worden geïnfiltreerd (het is aangewezen dit pas te doen nadat dmv een analyse is aangetoond dat het werkelijk om niet verontreinigd hemelwater gaat);
 • of gebufferd zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd moetworden afgevoerd.
Algemene voorzorgsmaatregelen:
 • Giet geen vloeibaar afval in vloerputjes, gootstenen of hemelwaterafvoeren buiten.
 • Bij onderhoud van voertuigen of machines kan het aangewezen zijn de vloerputjes die in verbinding staan met het riool voor hemelwater of sanitair water af te sluiten. Installeer indien nodig een opvangput die regelmatig wordt leeggepompt. Dezelfde procedure kan gevolgd worden als er iets gemorst wordt of lekt.
 • Verbied onwettige lozingen en illegaal storten in vloerputjes die in verbinding staan met het riool voor hemelwater.
 • Voorkom het lozen van restvloeistoffen in het riool voor hemelwater.

We verwijzen voor deze maatregel ook naar de voorwaarden in VLAREM II, afdeling 4.2.1.

Toepasbaarheid

Beperkingen inzake toepasbaarheid zijn eerder van economische dan van technische aard (zie Financiële aspecten hieronder).

Milieuaspecten

Wanneer het bedrijfsafvalwater (incl. het verontreinigde hemelwater) en het niet-verontreinigd hemelwater gescheiden worden gehouden, vindt er geen verdunning van het bedrijfsafvalwater met het niet-verontreinigd hemelwater plaats en wordt de afvoer van te grote hoeveelheden (weinig verontreinigd) afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie vermeden.

Financiële aspecten

Het aanpassen van bestaande rioleringssystemen brengt grote kosten met zich mee. Bij aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen is de meerkost voor het gescheiden houden relatief beperkt. Er kan bovendien een terugverdieneffect zijn doordat minder grote volumes afvalwater moeten verwerkt en geloosd worden en doordat de heffing op afvalwater vermindert.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Zo veel mogelijk scheiding niet-verontreinigd hemelwatervgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Dit is BBT bij de (her)aanleg van een terrein, maar technisch en economisch moeilijk haalbaar bij bestaande verharde terreinen.