Een preventieplan opstellen om de verontreiniging zo veel mogelijk te voorkomen

Beschrijving

In de VS wordt aan bedrijven de verplichting opgelegd om een Preventieplan Verontreinigd Hemelwater of ‘storm water pollution prevention plan’ (SWPPP beschreven door EPA) op te stellen.

Dit preventieplan bevat een beschrijving en een beoordeling van de potentiële bronnen van de polluenten in het (afstromend) hemelwater en een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen en zullen worden ter voorkoming/beperking van de lozing van deze polluenten. De maatregelen omvatten site-specifieke maatregelen, maar daarnaast ook inspectie, opleiding van personeel, …  De procedures moeten door de exploitant ingevoerd worden en indien nodig aangepast worden. Daarnaast moeten ook visuele controles en analyses uitgevoerd worden om de effectiviteit van de getroffen maatregelen te bepalen. De getroffen maatregelen moeten in eerste instantie gericht zijn op preventie en in tweede instantie op zuivering (EPA).

Toepasbaarheid

Het Preventieplan Verontreinigd Hemelwater is voornamelijk zinvol voor bedrijven met aanhoudende problemen met verontreinigd hemelwater. Het documenteren van de bronnen en maatregelen zorgt ervoor dat sneller geëvalueerd kan worden waar zaken mislopen of welke alternatieven er nog mogelijk zijn.

Dit Preventieplan Verontreinigd Hemelwater kan kaderen in een breder milieumanagementplan. Het certificeren van het milieumanagementsysteem (bv. ISO 14001 of EMAS) is niet strikt noodzakelijk. Aan de certificatie zijn bijkomende verplichtingen en audits verbonden.

Wanneer de mogelijke maatregelen reeds op sectorniveau onderzocht zijn (zoals in deze BBT-studie) is het minder zinvol om nog op bedrijfsniveau een apart plan op te stellen. Wanneer in de toekomst nieuwe verontreinigingen of nieuwe bronnen van verontreinigingen geïdentifceerd worden, kan het wel nuttig zijn om preventieplannen op te stellen om de problematiek onder controle te krijgen. De sector geeft aan ook in dat geval de voorkeur te geven aan een aanpak op sectorniveau.

Milieu-aspecten

Door problemen efficiënter op te sporen kan de verontreiniging van het afstromend hemelwater en oppervlaktewater (deels) voorkomen worden.

Financiële aspecten

Het opstellen van een preventieplan vergt vooral een investering van personeel.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Preventieplan hemelwaterverontreinigingvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Wanneer de mogelijke maatregelen reeds op sectorniveau onderzocht zijn (zoals in deze BBT-studie) is het minder zinvol om nog op bedrijfsniveau een apart plan op te stellen. Wanneer in de toekomst nieuwe verontreinigingen of nieuwe bronnen van verontreinigingen geïdentifceerd worden, kan het wel nuttig zijn om preventieplannen op te stellen om de problematiek onder controle te krijgen. De sector geeft aan ook in dat geval de voorkeur te geven aan een aanpak op sectorniveau.