Gepast acceptatiebeleid

Beschrijving

 • Stabiliseer locaties met veel verkeer (bv. betonvloeren, gravel en verhardingen rond procesapparatuur) voor zover dit haalbaar is.
Voor de metaalsector:
 • Informeer/train leveranciers van schroot en recycleerbare afvalstoffen over het verwijderen en correct afvoeren van restvloeistoffen (bv. uit voertuigen en apparaatmotoren, radiatoren en transmissies, oliegevulde transformatoren en losse containers of vaten), alvorens deze bij uw installatie af te leveren. Dit geldt voor de erkende depollutiecentra voor afgedankte voertuigen en AEEA.
 • Stel een lijst op van materialen die niet bij de installatie worden geaccepteerd en materialen die wel worden geaccepteerd, maar waarvoor speciale verwerkingsprocedures vereist zijn.
 • Train werknemers die betrokken zijn bij de inspectie en acceptatie van inkomende materialen.
 • Inspecteer inkomende materialen op zaken die op de lijst met verboden materialen / speciale-omgangslijst staan. Laat vrachtwagenchauffeurs die ladingen elders ophalen voorinspecties uitvoeren m.b.t. zaken die op de lijst staan alvorens deze te transporteren.
 • Controleer inkomend schrootmateriaal op mogelijke vloeistofinhoud en accu’s.[1]
 • Verwijder bij aankomst op de locatie alle vloeistoffen uit voertuigen. Scheid de vloeistoffen af en sla deze correct op of voer ze correct af. Verwijder vloeistoffen alleen op een hiervoor aangewezen plek boven een ondoordringbaar oppervlak of lekbakken. Sluit de locatie in om het in- en wegstromen van hemelwater te voorkomen. Bedek de locatie met een dak of zeil.
 • Maak oliefilters leeg alvorens deze af te voeren of te recycleren.
 • Breng afgewerkte vloeistoffen direct over naar de juiste container. Laat geen volle lekbakken of andere open containers rond de werkplaats slingeren. Maak lekbakken en containers leeg en reinig deze.
 • Voor de afvalinzamelaars en containerparken:
 • Zorg ervoor dat de acceptatie voorwaarden duidelijk zijn voor leveranciers (publieke voorlichtingsbrochures[2], informatieborden voor het publiek aan containerparken, ...)
 • Informeer chauffeurs die materialen langs de weg ophalen over aanvaardbare materialen.
 • Plaats borden bij de inzamelrecipiënten zodat duidelijk is welke materialen kunnen worden geaccepteerd (voor de containerparken).
 • Zorg voor training van de medewerkers.

Toepasbaarheid

Deze maatregelen worden al grotendeels toegepast in de sector en worden algemeen haalbaar geacht. Een deel ervan is al verplicht via VLAREM, zoals de regelgeving voor erkende centra voor depollutie van voertuigen, VLAREM II 5.2.2.6.4.§2.

Milieuaspecten

De nodige voorzorgen nemen bij de acceptatie van de materialen, kan verontreiniging van het hemelwater al deels vermijden.

Financiële aspecten

Deze maatregelen vragen beperkte investeringen, maar wel extra personeelsinzet.[1] Bij de geplette wrakken die van de erkende centra voor depollutie komen is dit moeilijk na te gaan. Er kan vanuit gegaan worden dat deze erkende centra hiervoor zelf de nodige acties hebben ondernomen.
[2] bv. voor containerparken kan dit via afvalkranten, jaarlijkse afvalkalenders, gemeentelijke infobladen, webstek van de gemeente en de intercommunale, …
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Gepast acceptatiebeleidJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect