Overige

Naast de in de voorgaande paragrafen opgesomde milieumaatregelen zijn er nog een aantal maatregelen met betrekking tot de bedrijfsvoering die kunnen bijdragen tot de verbetering van de milieuprestaties in de veeteeltsector. Vermits het moeilijk is om de milieuwinst van deze maatregelen te kwantificeren in de zin van emissiereducties of terugdringing van het energie- en watergebruik worden deze hieronder ter informatie vermeld. Deze maatregelen worden niet meegenomen in de BBT-evaluatie (hoofdstuk 5 van de BBT studie voor de veeteeltsector).
 

 • scholingsprogramma's voor medewerkers voorzien (zie BREF (EIPPCB, 2003), paragrafen 4.1.2 en 5.1)
  Werknemers moeten vertrouwd zijn met het productiesysteem en goed getraind zijn om de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn uit te voeren. Regelmatige training en update van de kennis zijn wenselijk.
   
 • noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten voorzien (zie BREF (EIPPCB, 2003), paragrafen 4.1.5 en 5.1)
  Naast onvoorziene incidenten zoals de vervuiling van water dient de procedure ook maatregelen te voorzien in het geval van brand of vandalisme. Dergelijk plan dient de volgende elementen te omvatten:
  • plattegrond van het bedrijf met aanduiding van de drainagesystemen en de waterbronnen;
  • details van materiaal en uitrusting aanwezig op het bedrijf of snel beschikbaar dat kan ingezet worden bij eventuele problemen;
  • lijst van telefoonnummers van hulpdiensten en andere nuttige contacten (overheidsdiensten, omwonenden, enz.);
  • evacuatieplannen.

  Het is van belang om de procedure na elk voorval te evalueren en aan te passen waar nodig.
   

 • Regelmatige controle van het watergebruik, het energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het land gebrachte kunstmest en dierlijke mest voorzien (zie BREF (EIPPCB, 2003), paragrafen 4.1.4, 4.10.1, 5.1, 5.2.3, 5.3.3)
  Regelmatige controle is essentieel om een goed beeld te vormen van de input en output van de hogervermelde parameters. Deze controle vormt de basis bij evaluatie en bijsturing van het productieproces en is een hulpmiddel bij het opsporen van abnormale situaties en het ondernemen van de gepaste acties.

  voorbeeld:
  Het bijhouden van een mineralenboekhouding is een hulpmiddel bij het voorkomen van mineralenoverdosering en het beperken van ammoniakverliezen.
   

 • reparatie- en onderhoudsprogramma voorzien om te waarborgen dat gebouwen en materieel in goede staat verkeren en dat voorzieningen worden schoongehouden (zie BREF (EIPPCB, 2003), paragrafen 4.1.6, 5.1, 5.2.4, 5.3.4)
  Regelmatig nazicht van structuren en uitrusting zijn noodzakelijk voor een goede werking van het productieproces. Het erkennen en implementeren van een gestructureerd programma hiervoor kan problemen beperken/voorkomen.
   
 • een goede planning maken van de activiteiten op het bedrijf (zie BREF (EIPPCB, 2003), paragrafen 4.1.3 en 5.1)
  Het maken van een goede planning draagt bij tot een vlot verloop van het productieproces en een beperking van het risico op onnodige emissies.

  voorbeeld
  Het plannen van het opbrengen van mest op het land omvat een aantal acties zoals:
  • beoordelen van de toestand van het land, waarop de mest uitgereden zal worden;
  • nagaan of de weeromstandigheden gunstig zijn;
  • bewaren van voldoende afstand van waterbronnen, buren, enz.;
  • bepalen van de geschikte toedieningssnelheid;
  • checken van werkingscondities van het mesttoedieningsmaterieel;
  • uitstippelen van de reisweg;
  • zich vergewissen van een goede bereikbaarheid van de mestopslag en van een vlotte mestoverslag;
  • regelmatige beoordeling van het land waarop mest is uitgereden;
  • zorgen dat de betrokkenen weten welke acties te ondernemen in het geval van problemen.

   Andere voorbeelden waar planning van nut is, zijn: het aanleveren van brandstoffen, voeding, bodemverbeteraars (inkomende stromen) en andere materialen en het verwijderen van varkens, pluimvee, eieren en afvalstromen (uitgaande stromen).

Opmerking
Bijkomend aandachtspunt voor de veehouderij zijn het voorkomen van ongedierteplagen (b.v. ratten en vliegen) en de bestrijding ervan. Waar relevant wordt het effect hierop bij wijze van voorbeeld vermeld onder milieu-impact bij de beschikbare milieuvriendelijke technieken.