Geluid en trillingen

Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie. Waar echter relevant wordt het effect op eventuele hinder door geluid en trillingen vermeld onder milieu-impact bij de beschrijving van de beschikbare milieuvriendelijke technieken.

Hieronder worden ter informatie nog een aantal milieuvriendelijke technieken ter beperking van hinder door geluid en trillingen opgelijst die niet sectorspecifiek zijn. Deze maatregelen worden niet meegenomen in de BBT-evaluatie van de BBT-studie voor de veeteeltsector.

  • gebruik maken van natuurlijke barrières;
  • toepassen van geluidsarme apparatuur;
  • rekening houden met technische beperkingen van materiaal;
  • gebruik maken van bijkomende maatregelen ter beperking van geluidshinder (niet gespecifieerd).

Hogervermelde technieken zijn opgelijst in de BREF (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003), paragraaf 4.10.