Drum-cutter

Beschrijving

Een hydraulisch aangedreven drum-cutter bestaat uit een aantal ‘hamers’ (grof of fijn) die op een ronddraaiend element zijn geplaatst. De drum-cutter hamers kunnen transversaal, longitudinaal of op een wiel geplaatst worden (zie Figuur 34), afhankelijk van de uit te voeren werken. Naast het ontginnen of verwijderen van rotsformaties, kan een drum-cutter gebruikt worden om beton te verbrijzelen en zo de wapening bloot te leggen of om een bepaalde harde oppervlaktelaag zoals asfalt af te schrapen. Buiten de sloopactiviteiten kunnen ze ook gebruikt worden om bijvoorbeeld sleuven uit te graven, het oppervlak van damwanden te egaliseren of funderingen te gaan ‘koppensnellen’ (bewerking van betonnen heipalen zodat de wapening bovenaan wordt blootgelegd, waarna deze gekoppeld kan worden aan de eigenlijke constructie).

Aangezien het beton vergruisd wordt tijdens het gebruik van een drum-cutter, is het meestal niet nodig om het materiaal na de sloop nog verder te gaan breken of behandelen.

Figuur 34: Links een drum-cutter aan het werk; rechts een transversale-, longitudinale- en wiel-drum-cutter (website www.drumcutters.com)

Toepasbaarheid

Bij sloopwerken van (gewapend) beton en het nauwkeurig verwijderen van toplagen, zoals asfalt. Aangewezen wanneer ruw slopen (sloophamer, explosieven,..) niet mogelijk is omwille van de omgeving of wanneer niet de volledige structuur gesloopt mag worden.

Milieuvoordeel

  • Minder geluid en trillingen dan bij een sloophamer, door afwezigheid van een slagimpact. Ook beperkt contactgeluid doordat er minder grote vallende brokstukken zijn.
  • Niet nodig om beton nog verder te breken voor recyclage, aangezien het bij gebruik van een drum-cutter vrijkomt met kleine deeltjesgrootte. Mobiel breken of afvoer naar breekinstallatie is daardoor niet meer nodig, waardoor transport beperkt wordt. Men bekomt dus reeds op de werf een relatief zuivere herbruikbare of recycleerbare fractie.
  • Gezien de nauwkeurigheid van de drum-cutter draagt deze bij aan een selectief sloopproces (bijvoorbeeld enkel asfaltlaag verwijderen, zonder funderingslaag aan te tasten).

Financiële aspecten

  • Investeringskosten (bij aankoop) of operationele kosten (bij huur) voor de drum-cutterkop, die op dezelfde kraan past als deze waar bijvoorbeeld sloophamers op geplaatst worden.
  • Mogelijke beperking van transportkosten omdat afvoer naar externe breekinstallatie niet nodig is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Drum-cuttervgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.